Stryn Kommune

Stryn Næringshage har fyrstelinjetenesta i Stryn på oppdrag frå Stryn Kommune. Ein samarbeider elles tett om ulike utviklingsprosjekt.