Næringshagen + BI = sant

Handelshøyskolen BI har inngått eit samarbeid med Næringshagane i Norge, som blant anna betyr ei rekke gratis kurs.

Eit av dei mest populære kursa i kursserien er Bærekraft som konkurransefortrinn. Serien består av følgende 3 kurs:

  • Bærekraft som forretningsmodell og konkurransekraft
  • Bærekraftige strategier og Innovasjoner
  • Grønn markedsføring og kommunikasjon

Det er mogleg å melde seg på 1, 2 eller alle 3 kursa. Bransjeprogramma finansiera eit begrensa antal gratis plassar, så dersom eit kurs blir fullt, må ein melde seg på som betalande.

Nedanfor er det lenker til påmelding innan dei to bransjane samt til betalingskurset.
Undervisninga foregår online og består av webinarar og andre digitale læringselement. Kvart kurs har ei varigheit på totalt 3 veker med nettforelesningar på oppsette tider.

Dei enkeltståande kursa gir ikkje studiepoeng og det er ingen opptakskrav eller eksamen. For dei som ønskjer det er det mogleg å ta eksamen og oppnå 7,5 studiepoeng etter å ha gjennomført alle 3 kursa i serien. Ulike påmeldingsfristar gjeld på kursa – så her er det første mann og kvinne til mølla!

Gratiskursa er først og fremst for våre målbedrifter. Interessert i å bli målbedrift eller er du ei målbedrift som vil melde deg på? Kontakt [email protected] for å melde deg på dei korte kursa utan kostnad.

Meir info finn du her:

Skattefunn kurs

Næringshagane i Nordfjord inviterer saman med partnarskapen Vekst i lag og Norges Forskningsråd til kurs om Skattefunn:

Teams 1. februar klokka 13.00 til 15.00
Teams, Nordfjordeid 8. februar klokka 13.00 til 15.00

Oppdatert i dag 03.02.2021
Med ein uoversiktleg situasjon rundt smitte, vel vi å flytte kurset planlagt på Nordfjordeid 8. februar til Teams. (Kjem eiga innkalling forTeamsmøtet til påmeldte)
Vi startar kurset klokka 13.00 med ein liten introduksjon og praktisk informasjon, og legg inn ein pause ca. klokka 14:00. Avslutning 15:00 – fint om de er i Temas møte litt før slik at alle er klar til 13.00 😊
 
Det er nyttig om deltakarane har gjort seg nokre tankar om eige prosjekt, slik at kurset kan relaterast til dette, og vi kan trekke fram nokre døme undervegs. I etterkant vert det høve til å sende inn ei tidleg prosjektskisse, og få tildelt ein rådgjevar som kan bistå i det vidare arbeidet.
 
Ta gjerne kontakt med underteikna om du har spørsmål.
 På vegner av Inviro AS og partnarskapen Vekst i lag
 
Arild Hjelmeland
-prosjektrådgjevar-
 
Inviro AS – – Nordfjord Virtuelle Campus
 
www.nhin.no
+47 456 00 526
Nængshagane i Nordfjord – ein SIVA partner

2 timars SkatteFUNN-kurs:
Ein innføring i ordninga og råd om korleis du skriv ein god søknad
Kva kan du kan få økonomisk støtte til gjennom SkatteFUNN, og kva du må leggje vekt på i søknaden for å få godkjent prosjektet ditt?

Om SkatteFUNN
Kriterier for godkjenning
Kva aktivitetar kan bli finansiert
Nokre eksempel på gode SkatteFUNN-prosjekt

Påmelding: Sjå Sognefjorden Næringshage

Opptak webinar Beredskapsteam Stryn 16. november

Trykk her for å sjå opptak av nettmøtet 16. november og tidlegare møter.

Oppmodar om å sjå opptaket. Du kan stoppe, spole etc. dersom det er delar som er meir nyttige for deg enn andre. 

I tillegg har vi oppsummert innlegga skriftleg og du kan lese essensen under.

Kommunelege Marius Solbakken:

Julebord; det er ikkje opning for å samle meir enn 20 personar. Kommunelegen har ingen dispensasjonsmulegheit uavhengig av smittesituasjon i Stryn.

Oppmodar om å reise minst mogleg. Har du vore i eit område med smitteutbrot, så vis særskilt omsyn ift. å halde avstand, ikkje oppsøk sosiale møteplasser, ha god handhygiene, hald deg heime om du er sjuk. Ta kontakt for test slik at dette blir gjort tidlig i forløpet. Dette aukar sjansen for tidlig kontroll, smittesporing og minst muleg konsekvensar for bedrift og samfunn. 

Ved bruk av utanlandsk arbeidskraft så må du sette deg inn i reglar om karantenehotell. Sørg for god og tydelig dialog og kommunikasjon med arbeidstakar om kva reglar som gjeld og kva dei betyr. Her er rom for misforståingar basert på både på språk, kultur og frykt for arbeidet sitt.

Stryn Kommune, Rand Lillestøl Røyrvik:       

Næringsfondet på totalt 3.400.000 millioner i 2020 etter tilleggsløyvingar 
2.659.000 er gått ut etter søknader til fondet. Rest på 535.000 – mykje aktivitet og søknader komne inn

Haust 2020 kom det 3.400.000 i ekstra overføringer fra staten til vedlikehold og rehabilitering i kommunen, tidfrist ferdig 2020. Formålet var å auke aktivitet i bygg – og anleggsbransjen. 

Budsjett lagt fram, gjennom arbeidet ser ein at økonomien strammar seg til. Overføringar frå staten dekker ca dei løpande kostnader Stryn kommune har, men det er lite rom for nye tiltak. Prioriterte tiltak er dei som er lovpålagde, men kommunene prøvar å skaffe rom for å nye prosjekt og gje støtte til næringslivet gjennom det. 

Kommunen håper staten følger opp lovnader og støtteordninger og kjem til å følge dette opp.

Uavhengig av utvikling med Covid-19 så er det viktig at vi fortset arbeidet med ein næringsstrategi som er nyttig for alle, vi her gjensidig avhengig av kvarandre og må opprettholde god dialog. 

Stryn Handel, Olav Atle Øvreberg

Julehandel er viktig for butikkane våre, oppmodar om å handle lokalt og at vi besøker butikkane. Stryn Handel tek med seg erfaringer frå smitteverntiltak og legg til rette for trygge besøk i butikkane. 

Stryn Handel ynskjer å spreie handelen på døgnet og datoar.

Fokus på kortreist julehandel, og auka informasjon i digitale medier for informasjon og annonsering.

Black Week – kjedebestemt.

Black Friday – utvida opningstid til klokka 20.00.

29.nov. – tenning av julegran og opning av julegate. 

Utvida opningstider fom 29.nov – 24.des. 

12.des – musikk og kor i sentrum / Per Bolstad
20. des – musikk og kor i sentrum / Per Bolstad

Sparebanken Sogn og Fjordane, Ørjan Skåden

Statsgarantiordninga er utvida frå 31.12.2020 til 30.06.2020.

Utsett skatt og mva skal no krevast inn, dette byr på utfordringar. Banken oppmodar om å gå tidleg i dialog med blant anna bank for å løyse utfordringane.

Reiseliv/ varehandel vil også oppleve eit annleis år i 2021 – banken oppmodar om tidleg dialog med bank og det offentlege for å sikre likviditet for 2021.

Dessverre var det tekniske problem under Visit Nordfjord sitt innlegg, så her kan du lese kva det skulle handle om:

Her kan du lese innspelet frå Nordfjord til vidareføring av krise- og omstillingspakke for reiselivet. Dette vart sendt til Stortinget, regjering ved næringsminister og statsminister, og Vestland fylkeskommune.

Her er slidane frå innlegget til PwC om kompensasjonsordning 2:

Med helsing Beredskapsteam Stryn.

Kva moglegheiter og støtteordningar finst for di bedrift?

Siva-partnarane Inviro, Stryn Næringshage, Sognefjorden Næringshage og Kunnskapsparken Vestland har gått saman for å gjere det enklare for deg å finne fram til lokale, regionale og nasjonale verkemiddel.

Saman med Vestland fylkeskommune og SIVA tilbyr vi eit hjelpeapparat som skal finne løysingar og støtteordningar tilpassa dine behov under den pågåande covid19-krisa.

Ta kontakt!

Alle selskap, uavhengig av bransje og problemstilling, er velkomne til å ta kontakt. Difor håper vi at du tek kontakt dersom du har spørsmål eller utfordringar. Vi er her for å hjelpe. 

Vekst i lag-teamet
Vi er her for å hjelpe deg som er råka av krisa.

Kompensasjonsordning for reiselivet

Det opprettes en egen kompensasjonsordning for reiselivsbedrifter som opplever et stort omsetningsfall som følge av koronapandemien. Ordningen har store fellestrekk med den generelle kompensasjonsordningen som ble avviklet 1. september og skal bidra med likviditet.

Formålet med ordningen er å forhindre at ellers levedyktige bedrifter går konkurs som følge av korona og smitteverntiltakene. Ordningen skal gjelde fra september til og med desember. Staten vil dekke en andel av bedriftens faste kostnader tilsvarende den generelle kompensasjonsordningen.

Overnattingsbransjen, serveringsbransjen, formidlingsbransjen og deler av bransjene for passasjertransport og opplevelser vil bli omfattet av ordningen. Messe- og konferansearrangørene foreslås innlemmes også i ordningen.

Det er satt av inntil 1 milliard til ordningen. Regjeringen vil nå gå i dialog med partene i arbeidslivet for å utforme detaljene i ordningen nærmere.

Støtten skal utbetales som et engangsbeløp i januar 2021. Næringen har likviditetsutfordringer og vi er redde for at det kan være for seint for mange. Vi vil arbeide for å få til raskere utbetaling ved godkjent søknad.

Andre virkemiddel

Det er satt av 40 millioner kroner til Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram. Tiltaket skal hjelpe utsatte bedrifter over hele landet til å komme i gang igjen og skape flere arbeidsplasser.

Tilskuddsordningen for utvikling og omstilling av reiselivet, som forvaltes av Innovasjon Norge, hadde søknadsfrist 15. september. Denne ordningen utvides nå ut året og det tilføres ytterligere 250 millioner.

Det er foreslått at også messe- og konferansearrangører skal omfattes og det vurderes om nye bedrifter skal kunne nyte godt av ordningen.

Det er satt av 80 millioner kroner til investeringstilskudd som forvaltes av Innovasjon Norge. Dette skal bidra til nødvendig omstilling og utvikling av reiselivsnæringen i distriktene.

Det er presentert en egen ordning på 200 millioner kroner for å kompensere for lokale smitteverntiltak for bedrifter som har blitt særlig hardt rammet.

Lokalt har vi også likviditetskilder som lånegarantiordningen via bankene og låneordningen i Stryn kommune.

Ta kontakt med din næringshage for veiledning. Denne hjelpen kan for kriserammede bedrifter være kostnadsfri.