Koordinator skule/næringsliv

Stryn Næringssamskipnad har engasjert Stryn Næringshage i å ansette ein koordinator som skal jobbe aktivt for å utvikle samarbeidet mellom skulane og næringslivet.

Kjell Solheim, tidlegare rektor ved Stryn Ungdomsskule, tok til i stillinga 1. august 2013.

8-13-samarbeid

Utdanningsdirektoratet har gjett tilsagn om stønad til eit prosjekt der ein utviklar 8-13-samarbeid mellom ungdomsskulane og Stryn vgs.

Prosjekteigar er Stryn Næringssamskipnad og prosjektleiar er dagleg leiar i Stryn Næringshage.

Prosjektet skal vere ferdig 31.12.15.

Forbetringsforum Sogn og Fjordane

Stryn Næringshage har med støtte frå Innovasjon Norge etablert eit nettverksprogram for industribedrifter i Sogn og Fjordane, der formålet er auke kunnskapen om metodikkar for forbetringsarbeid og deling av best practise. Prosjektet er i utgongspunktet toårig, men målet er at nettverket skal bestå gjennom deling av kompetanse og erfaringar også i framtida, slik at ein sikrar varig forbetringsarbeid og dermed styrking mot den globale konkurransen.

Stryn TechHub

Stryn TechHub er namnet på ei klyngesatsing. Stryn Næringshage skal vere katalysator for innovasjonsprosessane til bedriftene i klynga gjennom å tilrettelegge slik at ein kan arbeide meir effektivt frå idé og vidare i dei ulike utviklings- og produksjons-/testfasane.

Ein ønskjer å knyte leverandørar, kundar, FoU-miljø/-aktørar, samarbeidspartnarar og nettverk tettare til klynga sine eigne innovasjonsprosessar på ein planmessig og organisert måte, både permanent og frå prosjekt til prosjekt.

Stryn TechHub har utspring frå ei samlokalisering av bedrifter frå ulike bransjar, men som i stor grad har samhandla over lengre tid og kjøper tenester av kvarandre. Ofte, som her, ser ein at bedrifter på tvers av bransjar gjerne har nokre utfordringar som er like, og ved å kople seg tettare og til andre næringsklynger, kan vi utløyse synergiar som vil framskunde utviklingsprosessane til verksemdene. Samstundes vil verksemdene utvikle sitt nettverk der nye idear, samarbeid, kjøp av tenester med kvarandre, kompetanseauke, mv.; får god grobotn.

I mangelen på urbane universitetsbyar i vår region, vert det peika på viktigheita av å utvikle innovative og internasjonalt orienterte nettverk, samt å utvikle attraktive arbeidsplassar for ungdom. (Vestlandsforsking rapport nr 2/2014.) Vår satsing skal vere eit svar på utfordringane knytta til ufullstendige innovasjonssystem, som gjerne er felles for utkantsamfunn som Sogn og Fjordane og distrikts-norge generelt.

Styrking av- og vekst i denne klynga og «partner-klynger» vil gje positive ringverknadar i øvrig næringsliv og samfunn i heile regionen – ringverknader i form av, auka samla kompetanse, spin-offs, nyskaping, tilflytting og attraktivitet – attraktivitet for kundar, leverandørar og arbeidstakarar.

Vi er no inne i ein forprosjektfase med støtte frå Innovasjon Norge, der vi m.a. skal:

 • forankre prosjektet
 • bygge nettverk, rekruttere fleire deltakarar
 • utvikle samarbeid og skape tillit
 • avdekke utfordringar, behov, moglegheiter og potensial
 • finne fellesnemnarar og samarbeidsområder/-prosjekt
 • forventningsavklaring/bidrag inn i nettverket
 • konkretisere ambisjonar
 • organisere/styringsgruppe
 • utvikle forretningsplan med felles mål, strategiar og handlingsplan/årshjul
 • utvikle intensjonsavtalar

Ønskjer di bedrift å vere ein del av dette nettverket, ta kontakt med Knut Henning Hjellbakk i Stryn Næringshage (92 89 82 82 / [email protected])

Green Innovation Network

Om Green Innovation Network (Klynge og nettverksprosjekt)

 Forretningsideen

Green Innovation Network (GIN) er eit nettverk av bedrifter som i felleskap skal tilby tverrfagleg kompetanse relatert til grøne løysingar til eksisterande og nye kundar nasjonalt og internasjonalt.

Bedriftene som er med no som kjernebedrifter i oppstartsfasen er alle målbedrifter i Næringshageprogrammet.

Bedriftene i GIN har kjernekompetanse relatert til:

·         fornybare energiløysingar

·         planlegging av gode byggløysingar og infrastruktur

·         energieffektivisering

·         forretningsutvikling

·         kompetanseutvikling

Bedriftene skal no på tur til Finland for å besøke VTT for å presentere seg og sjå på mogelege samarbeid 26. – 28. september

Enkel rapport etter turen:

Målbedrifter med «Grøn» satsing i Finnland

Målbedriftene Nordplan AS, Enøk-senteret AS, Fjordvarme AS, Segel AS og NyKunnskap AS er alle målbedrifter og har gått saman i et forprosjekt til et bedriftsnettverk dei har kalla Green Innovation Network (GIN). Dei vil i fellesskap  tilby tverrfagleg kompetanse relatert til grøne løysingar til eksisterande og nye kundar. Dei vil no utvide nettverket internasjonalt og var nettopp i Helsinki i samband med den Nordiske Passivhuskonferansen.

 

Den nordiske Passivhuskonferansen

Trond Haavik frå Segel hadde innlegg på konferansen om resultat frå EU-prosjektet Cohereno som handla om å etablere lokale grupperingar for oppgradering av einebustadar i 5 land.

På tampen introduserte han GIN-samarbeidet. Dette vakte interesse blant deltakarane som var nysgjerrige på korleis dei evt kan bli med. Foto: Magne Hjelle

 

 

Samarbeidsmøter

Det vart gjennomført møter med  potensielle samarbeidspartnarar og ein er no i vidare

dialog med VTT som er Finnlands leiande forskingsinstitutt og har ei brei erfaring innan

innovasjon relatert til bygg og energisystem.

Ein ser vidare på mogleg samarbeid med eit selskap som er spesialisert på solenergi

Foto: Magne Hjelle

 

 

 

BEDRIFTSNETTVERK MED GRØNT INTERNASJONALT FOKUS

Innovasjon Norge har nettopp avgjort kva kandidatar som får støtte til hovudprosjekt til den nasjonale «Bedriftsnettverksordninga». Green Innovation Network (GIN) er eit av dei 10 nettverka som blei vald ut i den andre utlysinga i år. Nordplan AS med hovudsete på Nordfjordeid som er det største arkitekt og ingeniørselskapet mellom Bergen og Trondheim leiar dette nettverket. På laget har dei med følgjande bedrifter som også alle er ein del av Siva sitt Næringshageprogram:

 • Ny Kunnskap som spesialiserer seg på kompetanseutvikling i bedrifter
 • Segel som yter rådgjeving og prosjektleiing innan forretningsutvikling/ FoU og marknadsutvikling internasjonalt
 • Fjordvarme som er spesialisert på rådgjeving om fornybare energiløysingar
 • Enøk-senteret som er spesialist på energieffektivisering av bygg, produksjonsanlegg og transport.

Green Innovation Network (GIN) er eit nettverk av bedrifter som i felleskap skal tilby tverrfagleg kompetanse relatert til grøne løysingar til eksisterande og nye kundar nasjonalt og internasjonalt. Allereie i forprosjektet har grupperinga knytt til seg utanlandske samarbeidspartar. Dette har ført til at dei er involverte i to konkrete større EU-søknadar.

Foto: Arild Hjelmeland 

 

Eit av fleire tiltak i GIN

Tenkjer de at vi skal legge til rette for opplæring i høve DINE behov ?
Vellukka gjennomført opplæring i Samspelskontrakter med snart 50 deltakarar frå privat- og offentlege verksemder.
Deltakarar frå Sunnmøre, Nordfjord og Sunnfjord.
Dette er eit av fleire tiltak gjennom samarbeid i GIN prosjektet(Green Innovation Network), munna ut frå samarbeid i Næringshagane i Nordfjord. vestland siva næringshagar
Ta kontakt NyKunnskap