Green Innovation Network

Om Green Innovation Network (Klynge og nettverksprosjekt)

 Forretningsideen

Green Innovation Network (GIN) er eit nettverk av bedrifter som i felleskap skal tilby tverrfagleg kompetanse relatert til grøne løysingar til eksisterande og nye kundar nasjonalt og internasjonalt.

Bedriftene som er med no som kjernebedrifter i oppstartsfasen er alle målbedrifter i Næringshageprogrammet.

Bedriftene i GIN har kjernekompetanse relatert til:

·         fornybare energiløysingar

·         planlegging av gode byggløysingar og infrastruktur

·         energieffektivisering

·         forretningsutvikling

·         kompetanseutvikling

Bedriftene skal no på tur til Finland for å besøke VTT for å presentere seg og sjå på mogelege samarbeid 26. – 28. september

Enkel rapport etter turen:

Målbedrifter med «Grøn» satsing i Finnland

Målbedriftene Nordplan AS, Enøk-senteret AS, Fjordvarme AS, Segel AS og NyKunnskap AS er alle målbedrifter og har gått saman i et forprosjekt til et bedriftsnettverk dei har kalla Green Innovation Network (GIN). Dei vil i fellesskap  tilby tverrfagleg kompetanse relatert til grøne løysingar til eksisterande og nye kundar. Dei vil no utvide nettverket internasjonalt og var nettopp i Helsinki i samband med den Nordiske Passivhuskonferansen.

 

Den nordiske Passivhuskonferansen

Trond Haavik frå Segel hadde innlegg på konferansen om resultat frå EU-prosjektet Cohereno som handla om å etablere lokale grupperingar for oppgradering av einebustadar i 5 land.

På tampen introduserte han GIN-samarbeidet. Dette vakte interesse blant deltakarane som var nysgjerrige på korleis dei evt kan bli med. Foto: Magne Hjelle

 

 

Samarbeidsmøter

Det vart gjennomført møter med  potensielle samarbeidspartnarar og ein er no i vidare

dialog med VTT som er Finnlands leiande forskingsinstitutt og har ei brei erfaring innan

innovasjon relatert til bygg og energisystem.

Ein ser vidare på mogleg samarbeid med eit selskap som er spesialisert på solenergi

Foto: Magne Hjelle

 

 

 

BEDRIFTSNETTVERK MED GRØNT INTERNASJONALT FOKUS

Innovasjon Norge har nettopp avgjort kva kandidatar som får støtte til hovudprosjekt til den nasjonale «Bedriftsnettverksordninga». Green Innovation Network (GIN) er eit av dei 10 nettverka som blei vald ut i den andre utlysinga i år. Nordplan AS med hovudsete på Nordfjordeid som er det største arkitekt og ingeniørselskapet mellom Bergen og Trondheim leiar dette nettverket. På laget har dei med følgjande bedrifter som også alle er ein del av Siva sitt Næringshageprogram:

  • Ny Kunnskap som spesialiserer seg på kompetanseutvikling i bedrifter
  • Segel som yter rådgjeving og prosjektleiing innan forretningsutvikling/ FoU og marknadsutvikling internasjonalt
  • Fjordvarme som er spesialisert på rådgjeving om fornybare energiløysingar
  • Enøk-senteret som er spesialist på energieffektivisering av bygg, produksjonsanlegg og transport.

Green Innovation Network (GIN) er eit nettverk av bedrifter som i felleskap skal tilby tverrfagleg kompetanse relatert til grøne løysingar til eksisterande og nye kundar nasjonalt og internasjonalt. Allereie i forprosjektet har grupperinga knytt til seg utanlandske samarbeidspartar. Dette har ført til at dei er involverte i to konkrete større EU-søknadar.

Foto: Arild Hjelmeland 

 

Eit av fleire tiltak i GIN

Tenkjer de at vi skal legge til rette for opplæring i høve DINE behov ?
Vellukka gjennomført opplæring i Samspelskontrakter med snart 50 deltakarar frå privat- og offentlege verksemder.
Deltakarar frå Sunnmøre, Nordfjord og Sunnfjord.
Dette er eit av fleire tiltak gjennom samarbeid i GIN prosjektet(Green Innovation Network), munna ut frå samarbeid i Næringshagane i Nordfjord. vestland siva næringshagar
Ta kontakt NyKunnskap