Øystein Nes er tilsett som dagleg leiar i INVIRO – Nordfjord Virtuelle Campus

Planane om realisering av ein virtuell campus knytt til bedriftsmiljøet innan elektro, automasjon, IT, enøk, bygg og andre naturleg tilhøyrande teknologiske område i Nordfjord har i løpet av hausten 2019 teke form. Det er allereie kjent at ein har lukkast i å få i gong eit desentralt deltidsstudie på Nordfjordeid innan Automasjon og Elkraft. Planane om eit virtuelt campus er godt motteke nasjonalt og lokalt, og har fått tilsegn om eksterne midlar på vel 12,5 millionar kroner. Som ein del i den vidare realiseringa av desse planane, er Øystein Nes, som er tilbakeflytta Nordfjording, tilsett som dagleg leiar i selskapet, og tek til i stillinga 1.4.20.

Øystein Nes (35) har masterutdanning i medievitskap og har lang forretningserfaring frå ulike posisjonar i Danmark og Norge innan det internasjonale Mars-konsernet og Vinmonopolet. Nes, flytta heim til Nordfjord i 2017 saman med kone og barn. Styreleiar i INVIRO, Einar Løken, meinar ein har fått på plass ein person som er ein god relasjonsbygger med god forretningsmessig forståing som ønskjer å bidra til den positive utviklinga i Nordfjord regionen.

Hovudfokuset til Nes vil i oppstarten være å jobbe vidare med etablering av nye kurs- og utdanningstilbod utover det ein allereie har fått i gang saman med Fagskulen i Sogn og Fjordane. Han vil jobbe tett på både eksisterande og nye bedrifter i klynga for å avdekkje bedriftenes behov innan kompetanseutvikling og rekruttering, FoU kapasitet samt nettverk til andre innovative miljø.

INVIRO skal skreddarsy kompetansetilbod og innovasjonsstøtte med finansiering til bedriftene som er tilknytta klynga. Dette skal bidra til vekstkraft for bedriftene, og samtidig vere «ei rugekasse» for forretningsutvikling. Tenesten blir levert av INVIRO både fysisk og virtuelt.
Planen er at det i løpet av 2021 blir realisert eit bygg på «campingplass-tomta på Nordøyrane der INVIRO saman med andre bedrifter blir samlokaliserte. Dette inngår såleis i den «fysiske» delen av campusen som består av heile området frå Nordfjord Sjukehus, Eid vidaregåande skule og Normatic. Nes vil ha kontor på Skreddarhuset i Øyane før bygget står klart.
Fram til dagleg leiar er på plass i april vil prosjektleiar Trond Haavik frå Segel, saman med styret, arbeide vidare med sjølve etableringa av INVIRO. Dette omfattar mellom anna gjennomføring av ei aksjekapitalutviding. Etableringa skjer gjennom selskapet Nordfjord Næringshage AS (per i dag ingen fast tilsette).

I løpet av februar endrar selskapet namn frå Nordfjord Næringshage til Inviro AS, og vil auke eigenkapitalen med minst 2 millionar kroner. Dette vil kome i tillegg til knappe 8 millionar frå Fylkeskommunen, 2 millionar frå Kunnskapsdepartementet, 1,65 millionar i gåvemidlar frå Sparebanken Vest og 1 million frå Sparebankstiftinga til Sparebanken Sogn og Fjordane.

Action!

Næringshagane i Nordfjord, Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane og Sognefjorden Næringshage inviterer til eit heidundrande avspark for samarbeidet i innovasjonsmiljøet i nordre Vestland 6. – 7. februar 2020.

Staden er Sogndal Skisenter, Hodlekve og det vert spennande faglege innlegg, inspirasjon frå næringshage- og inkubatorbedrifter og sjølvsagt hyggeleg prat med gode kolleger. Med oss på samlinga vert Bård Eker – Norges kanskje beste industridesignar, sjølverklært «fartsidiot» og innovasjonsentusiast. Hans kreative og spennande reise syner stor innsatsvilje og utruleg mot. Vi får høyre om korleis Team Eker og deira kundar har tatt nye posisjonar i marknaden og skapt økt kollektiv åtgaum, gjennom målretta forretningsdrive innovasjon.

Dag 2 får 5 utvalde bedrifter høve til å vere med på ein work-shop i Eker Express. Dette er eit industriprogram for designdrive verdiskaping i regi Eker Design og Stiftelsen Teknologiformidling. Meir om programmet finn du her.

Program:

Torsdag 6. februar

Bård Eker

11:30 Velkommen til Sogndal Skisenter Hodlekve v/ dagleg leiar Per-Odd Grevsnes
11:45 Intro til samarbeidet mellom Næringshagane i Nordfjord, Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane og Sognefjorden Næringshage
12:30 Lunsj i Dalalåven
13:30 Bård Eker: ACTION

Banebrytande design, kreativitet og innovasjon skapt i eit høgt tempo har gjort Bård Eker til ein av Skandinavias mest kjente og suksessfulle entreprenørar. Eker er industridesignar av yrke og har satt sitt preg på utvikling og innovasjon hos ei rekke norske og internasjonale bedrifter. Reisa har skapt mange spennande og innovative produkt og og merkevarer, samt viktige prisar og utmerkingar som td Norsk Designråds Hederspris og designverdenens Oscar pris Red Dot Award.

16:15 Kaffipause
16:30 Historiar frå målbedriftene og deira samarbeidsprosjekt
16:30 Mogeleg speed-date med Bård Eker
18:00 Snøleik
19:30 Middag, hyggeleg lag, skryting og lyging

Fredag 7. februar

08:00 Frukost
09:00 Workshop EkerExpress for inntil 5 bedrifter
09:00 Høve til interne møter ved behov

Pris per deltakar frå målbedrifter og inkubatorbedrifter er 500,- kr. Dette inkluderer fagleg innhald, lunsj, middag og frukost, samt overnatting i dobbeltrom. Tillegg for enkeltrom: 350,-. Ikkje målbedrift eller inkubatorbedrift? Kontakt oss i dag! Avgrensa tal plassar. Påmelding innan 20. januar HER.

Kurs i samspillskontrakter

Invitasjon til – Kurs i samspillskontrakter

Nordplan AS og Nykunnskap AS inviterer til dags kurs i Samspillskontrakter. Vi har invitert advokat Bent S. Kverme frå Codex Advokat Oslo AS til å leie oss gjennom dagen. Sjå info frå Bent her

Presentasjon av kurset frå Bent:
«Det er veldig populært å bruke samspill som gjennomføringsmodell i bygg- og anleggskontrakter. Men i mangel av en Norsk Standard kontrakt for samspillsentrepriser må de som lager samspillskontrakter enten skrive alle vilkårene selv eller kopiere vilkår fra andre samspillskontrakter. Problemet er at de fleste samspillskontrakter som brukes i dag er så ordrike og kompliserte at de er vanskelig å gjenbruke på en trygg måte.

Dette har advokat Bent S. Kverme i Codex Advokat Oslo tatt konsekvensen av og laget en kontraktsmal for samspillsentrepriser. Målet har vært å lage et sett med grunnleggende kontraktsvilkår, som kan brukes i alle samspillsentrepriser. Han har tatt utgangspunkt i «det beste» fra andre brukte samspillskontrakter og anbefalte kontraktsmaler. Resultatet er blitt en enkel kontraktsmal som kan brukes i alt fra de minste prosjektene til de største. Kontraktsmalen kan fint brukes som den er, men kan også om ønskelig utfylles med ytterligere vilkår for å tilpasses mer kompliserte prosjekter. Kontraktsmalen er i bruk i prosjekter i dag og danner nå utgangspunktet for vårt kurs i samspillsentrepriser for alle.

Kurset er spesielt tilpasset de som planlegger eller skal gjennomføre samspillsentrepriser. Kurset vil også være nyttig for entreprenører og rådgivere som vil bli engasjert i samspillsentrepriser, og som ønsker økt forståelse for de sentrale mekanismene i samspillsmodellen»

Program: 23. januar kl. 09.00 – 16.00 på Nordfjord Hotell

 • Generell innledning
 • Sondringen byggherrens program, prosjektering og utførelse
 • Veien fra tradisjonelle gjennomføringsmodeller til samspillsmodeller
 • Gjennomgang to-pars samspillsmodell (den vanligste modellen i dag)
 • Forberedelser før fase 1
 • Valg av samarbeidspartnere, anskaffelsen
 • Organisering av arbeidet i en samspillsmodell

Fase 1

 • Tidliginvolvering av entreprenør
 • Kartlegging og prising av muligheter og risiko i prosjektet
 • Risikobegrensende tiltak
 • Byggherrens funksjonskrav og andre krav
 • Prising av arbeidene som skal utføres i fase 2, bruk av målpris
 • De viktigste suksessfaktorene for å lykkes i fase 1

Fase 2

 • Gjennomføring med og uten målpris
 • Målpris hvilke kostnadsposter bør være med i målprisen
 • Endringer av målpris
 • Andre insentivordninger
 • Åpen bok
 • De viktigste suksessfaktorene for å lykkes i fase 2
 • Gjennomgang av kontraktsmal basert på NS 8402 og NS 8407
 • Gjennomgang av reglene som bør tas med i både fase 1 og fase 2
 • Gjennomgang av reglene som bør tas med i fase 1
 • Gjennomgang av reglene som bør tas med i fase 2

Lunsj vert servert ca. kl. 12.00

Kursmateriell: Det vil bli utlevert og gjennomgått et forslag til kontraktsmal

Pris pr. deltakar:                                                  kr. 4.900,-

Påmeldingsfrist:                                                  10. januar

Påmelding til:                        [email protected] – 456 00 526

NB !!

Ved påmelding; fakturaadresse – namn på bedrift/kommune – namn deltakarar – mobil og e-post og eventuelle allergier

I samarbeid med

Nordplan AS , NyKunnskap AS, Codex Advokat Oslo AS, Green Innovation Network og Næringshagane i Nordfjord

Vi søker prosjektleiar / forretningsutviklar

Vi ønsker å auke kapasiteten innan prosjektleiing og forretningsutvikling i Stryn Næringshage og lyser hermed ut ei 100% fast stilling.

Hovudaktiviteten i selskapet er bistå gründerar og vekstbedrifter i å utvikle sine forretningsidear og verksemder. Tilrettelegging for gode møteplassar, samt å bringe kompetanse og nettverk nær bedriftene våre, er sentralt arbeid. Vi leier ulike utviklingsprosjekt og er eit bindeledd mellom offentleg og privat næringsliv. Samarbeid mellom skule og næringsliv har eit særskilt fokus gjennom eiga stilling.

Selskapet inngår i ein ny partnerskap mellom fleire næringshagar og ein kunnskapspark. Saman skal vi auke vårt geografiske nedslagsfelt og ta ei større rolle som eit koordinert virkemiddelapparat i nye Vestland. Selskapet skal generelt fremje vekst og positiv utvikling i næringsliv og samfunn.

For å kunne yte fleire og betre tenester knytta til dette, så søker vi nokon med desse eigenskapane/bakgrunn:

 • relevant høgskule-/universitetsutdanning
 • erfaring frå forretningsutvikling, gjerne internasjonalt
 • analytisk og systematisk tilnærming
 • gode kommunikasjonsevner, både skriftleg og munnleg
 • utadvendt og framoverlent
 • arbeider sjølvstendig og strukturert med eigne oppgåver
 • god samarbeids- og gjennomføringsevne

Erfaring kan erstatte formell/relevant utdanning og personlege eigenskapar vil vi tillegge stor vekt. Har søkar spisskompetanse på eitt eller fleire av FNs berekraftsmål, så kan det vere eit fortrinn.

Vi kan tilby:

 • spennande og utfordrande oppgåver
 • konkurransedyktige betingelsar med fleksible arbeidstidsordningar
 • stor friheit i eigen arbeidskvardag
 • gode, personlege utviklingsmoglegheiter
 • godt utviklingsmiljø med engasjerte kollegaer og nettverk

Tiltreding i stillinga er ønskeleg så raskt som råd innan 1. mai 2020. Noko reiseverksemd må påreknast.

Ved spørsmål; kontakt dagleg leiar Knut-Henning Hjellbakk, tlf. 92 89 82 82.

Søknad og CV sendast innan 12. januar til [email protected]

Forsterking av Næringshagane sin satsing

Vi er stolte over tilliten frå Siva SF, og gler oss til å tilby næringshageprogrammet til bedrifter i Sunnfjord i samarbeid mellom Næringshagane i Nordfjord, Sognefjorden Næringshage og Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane.

Sjå link