Møtenotat frå Samforum

Samforum i Stryn består av Stryn kommune, Stryn Næringssamskipnad og Stryn Næringshage. I denne krisa har vi utvida med NAV og Visit Nordfjord. Forumet er til for å koordinere seg og i kriser er det ekstra viktig. Her kan de lese kortfatta innhald i møtet i går. Vi vil med dette dele informasjonen slik at de veit kva som er status og på gong. Innspel er også kjærkomne.

Covid19 – tips og råd (oppdatert)

Situasjonen endrar seg frå dag til dag og mange er usikre og har mange spørsmål. Vi har her samla saman litt nyttig informasjon til å handtere dei utfordringane som næringslivet no står ovanfor. 

Regjeringa: 

Regjeringa set i verk ein del strakstiltak for å dempe dei økonomiske verknadene av koronaviruset.

Nordfjordrådet

Landingside for hjelp i Nordfjord – sjå nettside

NAV:

Informasjonen på nav.no blir oppdatert so snart regelendringane er nærare avklart. Her finn du som er arbeidstakar, arbeidsgivar eller sjølvstendig næringsdrivande spørsmål og svar om koronaviruset og kva som gjeld i din situasjon. Les meir på Nav sine sider her.

Vestland fylkeskommune

Sjå tiltak her

Bedriftsintern opplæringsmidlar utlyst 27.03.2020

Advokatfirmaet Harris

Koronaviruset – en gyldig grunn til ikke å betale husleie? Råd og tips til utleier og leietaker: https://harris.no/koronaviruset-en-gyldig-grunn-til-ikke-a-betale-husleie-rad-og-tips-til-utleier-og-leietaker/

Innovasjon Norge: 

Innovasjon Norge sine ordningar er ein del av Regjeringa sine tiltak for å dempe dei økonomiske virkningane, og oppdatert informasjon om Innovasjon Norge sine tiltak finn du her. 

Oppdaterte tiltak 23. mars 2020

SMB Norge: 

Næringshagane i Norge er medlem her – sjekk

Forskningsrådet sine tiltak:

Sjå tiltak

Kluge: 

Kluge har samla aktuelle problemstillingar for arbeidsgivarar her. Her kan du også oppdatere deg på force majeure og forsikring

Virke:

Virke har samla spørsmål og svar på typiske problemstillingar kring permitteringar, arbeidstid, stengt barnehage/skule osv. Spørsmål og svar om kontraktar og force majeure finn du her

NHO

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) har samla spørsmål og svar for arbeidsgivarar om permitteringar, sjukepengar, reise, karantene, arbeidstid og anna i samanheng med koronaviruset.  

Les meir på NHO sine sider her. 

Helsedirektoratet

Råd og informasjon frå Helsedirektoratet finn du her. 

Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet har samla råd og informasjon om tiltak i arbeidslivet mot smitte her

Deloitte

Deloitte Advokatfirma har oppretta ein eigen helpdesk for å hjelpe bedrifter med rettslege problemstillingar relatert til koronautbruddet og dei tiltak som er innført i Norge. Her finn du ressurssida til Deloitte. 

PwC

PWC har oppretta ei temaside for å forstå og handtere konsekvensane av Covid-19. Her kan du lære korleis di verksemd kan planlegge og førebu seg best mogleg

Viktig seminar : Likviditetsstyring i kriser

Bankane

Sjå din bankforbindelse si nettside for informasjon som kan kome di bedrift til nytte.

Sparebanken Vest etablerer koronafond for lag og foreningar

Adeb

Styret sitt ansvar i ekstraordinære situasjonar – ei sjekkliste: https://www.adeb.no/aktuelt/aktuelt/nyhetsbrev-koronaviruset—styrets-ansvar-i-ekstraordinare-situasjoner/?fbclid=IwAR0xUTRYkqGLhsdGiwfQTYUShNQ3Y1wk6k78_VVOaAks92UJmjE9SlJsHpg

Tiltaksliste for mindre verksemder som er råka av koronakrisa 

Sjølvstendig næringsdrivande, enkeltpersonføretak og små- og mellomstore verksemder har ikkje alltid eigne tilsette for å jobbe med økonomi- og personalsaker. Ofte er det ivareteke av dagleg leiar/eigar på kvelds- og nattestid, eller gjennom delte stillingar i organisasjonen eller sett bort til rekneskapsførar eller andre utanfor sjølve bedrifta. 

Større verksemder har oftast betre oversikt over personallovgjeving og den daglege driftsøkonomien enn dei små. Slik sett kan små verksemder verte dobbelt hardt råka; både kan sjølve drifta opphøyre, og ein får mykje ekstra å setje seg inn i slik situasjonen plutseleg er no. 

Vel vitande om at det gjerne fungerar på denne måten i mange små bedrifter, vil vi i næringshagen gjerne hjelpe til med nokre råd som kanskje kan ha nytte for verksemda di: 

 • Følg med på nyhende som gjeld økonomiske og juridiske tiltak som styresmaktene set inn for å dempe krisa. Sorter ut og prioriter det som gjeld deg og di verksemd. 
 • Kutt kostnader. Prioriter og kutt det som kan kuttast raskt og enkelt fyrst. 
 • Mangel på arbeid? Vurder permittering og evt. oppsigelse. 
 • Bruk altinn.no og nav.no, evnt. med innlogging, og set deg inn i kva regelverk som gjeld firmaet ditt, deg sjølv som arbeidstakar og dine tilsette. Bli kjent med «dine sider» og korleis tenestene fungerar. 
 • Ta kontakt med banken din FØR du får problemer. Ha ein god dialog; Moglege tiltak kan vere avdragsfriheit, betre rentebetingelsar, utvida kassakreditt, refinansiering. 
 • Leverandørar: alle må bidra. Korleis kan ein forsøke å fordele byrden gjennom verdikjeden? 
 • Kanskje du kan få forlenga kredittid hjå leverandøren? 
 • Eller kanskje du kan få kontantrabatt ved å betale tidlegare? Verdt å vurdere dersom du t.d. allereie har omsatt vara vidare. Til dømes er det ikkje uvanleg med 1,5-2% ved å gå frå 30 til 10 dagar. 
 • Kanskje kan du gå i forhandling med leverandørar om forbetring av betingelsar som følge av marknadssvikten? 
 • Vurdere evt. kostnad ved å utsette eller avbestille? Kva ordning kan du få til? 
 • Hald kontakt med kundar: Kan du få til førehandsbetaling heilt eller delvis? Auke volum i leveranser? Prisauke? – som følge av svakare norsk krone eller knappheit på varer i marknaden kanskje?  
 • Gårdeigar: Kan leigekrav fråfalle, utsettast, reduserast? Nye betingelsar? Gradvis opptrapping igjen i normalsituasjon?  
 • Bruk tid no når drifta kanskje ligg nede til å få gjort administrativt arbeid: 
 • Ordne bilag og føre rekneskap slik at du kjem ovanpå og får god økonomisk oversikt. 
 • Eit godt utarbeidd likviditetsbudsjett kan gje godt grunnlag for deg sjølv, banken og andre hjelparar i å sjå når dei økonomiske utfordringane evt. vil kome. Ta kontakt om du ønskjer malverk og tips til arbeidet. 
 • Prognosar for ulike scenarier (sal, kundesvikt, varelager, tap på uteståande kundefordringar osb.) kan òg vere eit godt verkty for rekneskapsførar, banken din, næringshagen m.fl. til å hjelpe deg å finne rett stønad eller rett hjelp for verksemda di. 
 • Rekneskap og budsjett kan til saman vere gode verkty for å planleggje innkjøp, vidare drift og tilbakekalling av permitteringar når kaoset og krisa etter kvart roer seg. Vær førebudd på korleis du skal starte opp att drifta med mest mogleg fornuftige kostnader og realistiske inntekter. 
 • Oppdaterte rekneskap og budsjett kan og vere til hjelp ved søknader på moglege stønader, kriseordninger og likviditetslån. 
 • Omstille? Ser du andre/nye marknadsmoglegheiter bedrifta di kan levere til? Andre/nye kundegrupper? Kan det vere aktuelt å slå seg saman med ein konkurrent eller ei komplementær verksemd? Nye produktgrupper? Køyre internt utviklingsprosjekt og finne støtteordningar til dette? 
 • Eller er styrt avvikling noko du helst foretrekker før situasjonen utviklar seg? 
 • Samarbeidspartnarar: korleis kan de saman hjelpe kvarandre gjennom krisa? 
 • Bruk nettverket ditt. Spør om hjelp frå rekneskapsførar, næringshage, fag- og bransjeorganisasjonar, konsulentselskap, kollegaer og konkurrentar. Vær i forkant av utfordringane, spør tidleg om hjelp.  
 • Vær observant for moglege svindlarar. Bedragarar og svindlarar vil mest truleg freiste å utnytte situasjonen: Vær obs på «kunder» som vil endre kontonummer for innbetalingar. 
 • Vær obs på unormale fakturaer eller uvanlege betalingskrav. 
 • Vær obs på utlevering av sensitive data; personopplysningar, betalingsopplysningar og slikt. 
 • Vær obs på kva linker og dokument du opner frå epostutsendarar. 
 • Følg råd frå bank, Næringslivets Tryggingsråd, NSM, Politiet og andre. 
 • Meld fra til banken med ein gong om du mistenker du er utsett for svindel. 

Vi jobbar med korleis vi kan hjelpe verksemdene i kommunane med å kome seg best mogleg gjennom denne krisa. Ei slik liste kan ikkje vere uttømmande, men peikar på nokre få ting ein kan vurdere. 

Vi tek gjerne mot innspel til fellesløysingar og ting vi kan bidra med som vil kome flest mogleg til nytte. 

Les også kva tidlegare leiar av Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth, har av tips her: https://www.dn.no/innlegg/koronaviruset/naringsliv/ledelse/anita-krohn-traaseths-kriserad-til-smabedriftsledere/2-1-777152

Det fins fleire verktøy for å møtast og halde kontakten gjennom heimekontor-tida. Vi brukar TeamsWherebyZoomHangouts, Slack, m.fl. Kontakt oss dersom du ynskjer hjelp med å kome i gang.

Næringshagane sine tenester i krisetid

Vi vil for tida ikkje tilby fysiske møter som følge av situasjonen heile nasjonen står i. Daglege leiarar i både Stryn og Eid er for øvrig også i karantene som følge av ei flyreise frå Gardermoen 12. mars.

Kva kan vi tilby?

Vi er til informasjon i dialog med Siva, departement, fylkeskommune og kommunane saman med øvrig tiltaksapparat; for å sette oss i best muleg stand til å handtere situasjonen frå eit næringssperspektiv og vil formidle så snart det er avklart. Generelt kjenner vi at det er viktig at vi også er til stades i krise og ikkje berre når ein snakkar om etablering og vekst.

Vi er operative på telefon, e-post, video og sosiale medier. Og vi vil tilby vårt verktøy for forretningsplaner og utviklingsprosjekt; gratis (growthwheel.net). Ta kontakt om det er interessant å nytte inne-/karantenetid til å arbeide med dette, så vil vi ordne tilgong og vidare oppfølging.

Vil til slutt minne om at vi er operatørar av det nasjonale næringshageprogrammet og har no søkt Siva og departementet om omdisponering slik at det kan nyttast til å hjelpe i krisesituasjonen utan eigenandel for bedriftene. Programmet er opprinneleg retta mot bedrifter som har potensial/ønsker å utvikle seg, men kanskje meir aktuelt no; korleis overleve.

I Stryn har næringshagen den såkalla fyrstelinjetenesta i kommune og vil kunne fortsette å bistå nyetablerarane gjennom den. Vidare arbeider vi med å koordinere innsatsen og iverksette tiltak frå heile næringsapparatet. I Stad kommune yter Stad Vekst denne tenesta. Ta kontakt med Måløy Vekst om du tilhøyrer nordre del av Kinn kommune og næringssjef Knut Roger Nesdal i Gloppen kommune om du høyrer til der.

Sjå elles kva vi har samla saman av tips og råd her.

Møte i reiselivsnæringa 13. februar

Turistnæringa i Nordfjord er ei viktig næring og gjev ringverknadar langt ut  over reiselivet. Dette fører til verdiskaping og overrislingseffektar for andre  næringar og gjer regionen meir attraktiv som bu- og arbeidsstad. Vi skal gje gjesten moglegheit til å orientere seg om regionen sitt tilbod på ein enklare måte ved å ta i bruk digitale løysingar, som gjer reisemålet tilgjengeleg før, under og etter opphaldet. 

I samarbeid med Visit Nordfjord inviterer Stad Vekst til ope møte om reiselivsarbeidet i Stad kommune. Møtet blir

Nordfjord Hotell torsdag den 13. februar kl. 18.00-20.00.

Vi ønskjer alle velkomne!

Frukostmøte om ERP

Korleis lukkast med ERP og andre store implementeringar?

Kva kjenneteiknar bedrifter som lukkast med implementering av nye IT-system og andre større byggjeklossar i sin tekniske plattform? Kva fallgruver bør ein unngå, og korleis tilnærme seg ei slik oppgåve?

Dei fleste verksemder opplever utfordringar knytta til til implementering og oppgradering av sine kjernesystem. PwC har gjennomført ei undersøking for å kartlegge kva som kjenneteiknar verksemder som lukkast med ERP-prosjekt. Resultata frå dette nasjonale arbeidet, med lokal kontekst, delar vi 7. februar på Stryn vidaregåande skule.

Vi er også så heldige at Jan Erik Sandbakk, leiar IT Konsern i Norva24, kjem og delar sine erfaringar frå ei rekke endringsreiser i eit selskap som har opplevd sterk vekst gjennom oppkjøp og som har behov for IT-system som støttar fleire av verksemda sine virksomheitsområder.

Frokostmøtet held vi i den nye konferanseavdelinga på Stryn vgs. kl 08.15-09.30 den 7. februar. Servering fra kl 08.00. Det er kostnadsfritt, men vi ber om at ein melder seg på i denne linken: påmelding.

Øystein Nes er tilsett som dagleg leiar i INVIRO – Nordfjord Virtuelle Campus

Planane om realisering av ein virtuell campus knytt til bedriftsmiljøet innan elektro, automasjon, IT, enøk, bygg og andre naturleg tilhøyrande teknologiske område i Nordfjord har i løpet av hausten 2019 teke form. Det er allereie kjent at ein har lukkast i å få i gong eit desentralt deltidsstudie på Nordfjordeid innan Automasjon og Elkraft. Planane om eit virtuelt campus er godt motteke nasjonalt og lokalt, og har fått tilsegn om eksterne midlar på vel 12,5 millionar kroner. Som ein del i den vidare realiseringa av desse planane, er Øystein Nes, som er tilbakeflytta Nordfjording, tilsett som dagleg leiar i selskapet, og tek til i stillinga 1.4.20.

Øystein Nes (35) har masterutdanning i medievitskap og har lang forretningserfaring frå ulike posisjonar i Danmark og Norge innan det internasjonale Mars-konsernet og Vinmonopolet. Nes, flytta heim til Nordfjord i 2017 saman med kone og barn. Styreleiar i INVIRO, Einar Løken, meinar ein har fått på plass ein person som er ein god relasjonsbygger med god forretningsmessig forståing som ønskjer å bidra til den positive utviklinga i Nordfjord regionen.

Hovudfokuset til Nes vil i oppstarten være å jobbe vidare med etablering av nye kurs- og utdanningstilbod utover det ein allereie har fått i gang saman med Fagskulen i Sogn og Fjordane. Han vil jobbe tett på både eksisterande og nye bedrifter i klynga for å avdekkje bedriftenes behov innan kompetanseutvikling og rekruttering, FoU kapasitet samt nettverk til andre innovative miljø.

INVIRO skal skreddarsy kompetansetilbod og innovasjonsstøtte med finansiering til bedriftene som er tilknytta klynga. Dette skal bidra til vekstkraft for bedriftene, og samtidig vere «ei rugekasse» for forretningsutvikling. Tenesten blir levert av INVIRO både fysisk og virtuelt.
Planen er at det i løpet av 2021 blir realisert eit bygg på «campingplass-tomta på Nordøyrane der INVIRO saman med andre bedrifter blir samlokaliserte. Dette inngår såleis i den «fysiske» delen av campusen som består av heile området frå Nordfjord Sjukehus, Eid vidaregåande skule og Normatic. Nes vil ha kontor på Skreddarhuset i Øyane før bygget står klart.
Fram til dagleg leiar er på plass i april vil prosjektleiar Trond Haavik frå Segel, saman med styret, arbeide vidare med sjølve etableringa av INVIRO. Dette omfattar mellom anna gjennomføring av ei aksjekapitalutviding. Etableringa skjer gjennom selskapet Nordfjord Næringshage AS (per i dag ingen fast tilsette).

I løpet av februar endrar selskapet namn frå Nordfjord Næringshage til Inviro AS, og vil auke eigenkapitalen med minst 2 millionar kroner. Dette vil kome i tillegg til knappe 8 millionar frå Fylkeskommunen, 2 millionar frå Kunnskapsdepartementet, 1,65 millionar i gåvemidlar frå Sparebanken Vest og 1 million frå Sparebankstiftinga til Sparebanken Sogn og Fjordane.

Action!

Næringshagane i Nordfjord, Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane og Sognefjorden Næringshage inviterer til eit heidundrande avspark for samarbeidet i innovasjonsmiljøet i nordre Vestland 6. – 7. februar 2020.

Staden er Sogndal Skisenter, Hodlekve og det vert spennande faglege innlegg, inspirasjon frå næringshage- og inkubatorbedrifter og sjølvsagt hyggeleg prat med gode kolleger. Med oss på samlinga vert Bård Eker – Norges kanskje beste industridesignar, sjølverklært «fartsidiot» og innovasjonsentusiast. Hans kreative og spennande reise syner stor innsatsvilje og utruleg mot. Vi får høyre om korleis Team Eker og deira kundar har tatt nye posisjonar i marknaden og skapt økt kollektiv åtgaum, gjennom målretta forretningsdrive innovasjon.

Dag 2 får 5 utvalde bedrifter høve til å vere med på ein work-shop i Eker Express. Dette er eit industriprogram for designdrive verdiskaping i regi Eker Design og Stiftelsen Teknologiformidling. Meir om programmet finn du her.

Program:

Torsdag 6. februar

Bård Eker

11:30 Velkommen til Sogndal Skisenter Hodlekve v/ dagleg leiar Per-Odd Grevsnes
11:45 Intro til samarbeidet mellom Næringshagane i Nordfjord, Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane og Sognefjorden Næringshage
12:30 Lunsj i Dalalåven
13:30 Bård Eker: ACTION

Banebrytande design, kreativitet og innovasjon skapt i eit høgt tempo har gjort Bård Eker til ein av Skandinavias mest kjente og suksessfulle entreprenørar. Eker er industridesignar av yrke og har satt sitt preg på utvikling og innovasjon hos ei rekke norske og internasjonale bedrifter. Reisa har skapt mange spennande og innovative produkt og og merkevarer, samt viktige prisar og utmerkingar som td Norsk Designråds Hederspris og designverdenens Oscar pris Red Dot Award.

16:15 Kaffipause
16:30 Historiar frå målbedriftene og deira samarbeidsprosjekt
16:30 Mogeleg speed-date med Bård Eker
18:00 Snøleik
19:30 Middag, hyggeleg lag, skryting og lyging

Fredag 7. februar

08:00 Frukost
09:00 Workshop EkerExpress for inntil 5 bedrifter
09:00 Høve til interne møter ved behov

Pris per deltakar frå målbedrifter og inkubatorbedrifter er 500,- kr. Dette inkluderer fagleg innhald, lunsj, middag og frukost, samt overnatting i dobbeltrom. Tillegg for enkeltrom: 350,-. Ikkje målbedrift eller inkubatorbedrift? Kontakt oss i dag! Avgrensa tal plassar. Påmelding innan 20. januar HER.

Kurs i samspillskontrakter

Invitasjon til – Kurs i samspillskontrakter

Nordplan AS og Nykunnskap AS inviterer til dags kurs i Samspillskontrakter. Vi har invitert advokat Bent S. Kverme frå Codex Advokat Oslo AS til å leie oss gjennom dagen. Sjå info frå Bent her

Presentasjon av kurset frå Bent:
«Det er veldig populært å bruke samspill som gjennomføringsmodell i bygg- og anleggskontrakter. Men i mangel av en Norsk Standard kontrakt for samspillsentrepriser må de som lager samspillskontrakter enten skrive alle vilkårene selv eller kopiere vilkår fra andre samspillskontrakter. Problemet er at de fleste samspillskontrakter som brukes i dag er så ordrike og kompliserte at de er vanskelig å gjenbruke på en trygg måte.

Dette har advokat Bent S. Kverme i Codex Advokat Oslo tatt konsekvensen av og laget en kontraktsmal for samspillsentrepriser. Målet har vært å lage et sett med grunnleggende kontraktsvilkår, som kan brukes i alle samspillsentrepriser. Han har tatt utgangspunkt i «det beste» fra andre brukte samspillskontrakter og anbefalte kontraktsmaler. Resultatet er blitt en enkel kontraktsmal som kan brukes i alt fra de minste prosjektene til de største. Kontraktsmalen kan fint brukes som den er, men kan også om ønskelig utfylles med ytterligere vilkår for å tilpasses mer kompliserte prosjekter. Kontraktsmalen er i bruk i prosjekter i dag og danner nå utgangspunktet for vårt kurs i samspillsentrepriser for alle.

Kurset er spesielt tilpasset de som planlegger eller skal gjennomføre samspillsentrepriser. Kurset vil også være nyttig for entreprenører og rådgivere som vil bli engasjert i samspillsentrepriser, og som ønsker økt forståelse for de sentrale mekanismene i samspillsmodellen»

Program: 23. januar kl. 09.00 – 16.00 på Nordfjord Hotell

 • Generell innledning
 • Sondringen byggherrens program, prosjektering og utførelse
 • Veien fra tradisjonelle gjennomføringsmodeller til samspillsmodeller
 • Gjennomgang to-pars samspillsmodell (den vanligste modellen i dag)
 • Forberedelser før fase 1
 • Valg av samarbeidspartnere, anskaffelsen
 • Organisering av arbeidet i en samspillsmodell

Fase 1

 • Tidliginvolvering av entreprenør
 • Kartlegging og prising av muligheter og risiko i prosjektet
 • Risikobegrensende tiltak
 • Byggherrens funksjonskrav og andre krav
 • Prising av arbeidene som skal utføres i fase 2, bruk av målpris
 • De viktigste suksessfaktorene for å lykkes i fase 1

Fase 2

 • Gjennomføring med og uten målpris
 • Målpris hvilke kostnadsposter bør være med i målprisen
 • Endringer av målpris
 • Andre insentivordninger
 • Åpen bok
 • De viktigste suksessfaktorene for å lykkes i fase 2
 • Gjennomgang av kontraktsmal basert på NS 8402 og NS 8407
 • Gjennomgang av reglene som bør tas med i både fase 1 og fase 2
 • Gjennomgang av reglene som bør tas med i fase 1
 • Gjennomgang av reglene som bør tas med i fase 2

Lunsj vert servert ca. kl. 12.00

Kursmateriell: Det vil bli utlevert og gjennomgått et forslag til kontraktsmal

Pris pr. deltakar:                                                  kr. 4.900,-

Påmeldingsfrist:                                                  10. januar

Påmelding til:                        [email protected] – 456 00 526

NB !!

Ved påmelding; fakturaadresse – namn på bedrift/kommune – namn deltakarar – mobil og e-post og eventuelle allergier

I samarbeid med

Nordplan AS , NyKunnskap AS, Codex Advokat Oslo AS, Green Innovation Network og Næringshagane i Nordfjord