Spørsmål og svar – webinar 7. april

Der kom nokre spørsmål i webinaret som vi har sjekka opp nærmare og her er det ein førebels veit:

Spørsmål: Ei bedrift hadde i fjor ei beskjeden omsetning på kr. 13 000 i april. Dei har faste kostnader på ca 60 000 pr mnd. Forventa omsetning i april i år er kr. 0, altså eit omsetningstap på 13 000. Etter ordninga vil dei då få tilskot på kr 40.000, som dei tykkjer er rart iom. at tapt omsetning kun er 13.000.

Svar: Ja, konklusjonen er at modellen er slik nå. Reduksjonen i omsetningen bestemmer om du får støtte, og en multiplikasjonsfaktor. Kostnadsnivået er uavhengig av hva det var sist år. Utfordringen er hvis samme eksempel hadde hatt f.eks. 80% inntektsfall fra forventet omsetning på 100.000 i april. Da ville  de ha omsatt for 20.000, hatt 60.000 i faste kostnader og fått kr 0 i støtte. Vekstbedrifter kommer med andre ord dårlig ut av ordningen p.t.

Forskriftene er etter hva jeg kan se ikke kommet på plass, og det forventes at disse vil komme løpende frem til ordningen er klar. Lovvedtaket finnes i følgende Link, og detaljene vil bli regulert i forskrift. 

Imidlertid har finanskomiteen bedt regjeringen om å vurdere nærmere hvordan sammenstillingsprinsippet kan brukes for typisk sesongbasert virksomhet. Utdrag fra Innst. 232 L (2019-2020) kap 2: Komiteen viser til at selv om kompensasjonsordningen er bred, så vil den ikke treffe alle bedrifter like godt. For eksempel vil bedrifter som har en sterk variasjon i inntjeningen i forskjellige sesonger ikke nødvendigvis treffes særlig godt når kompensasjonen baseres på omsetningen i mars, april og mai måned i 2019.Komiteen viser til at mange bedrifter har store sesongvariasjoner i omsetningen, mens kostnadene er mer jevnt fordelt over året. Komiteen mener det må sikres en modell som er bedre tilpasset sesongbedriftene, og fremmer derfor følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen vurdere om relevante kostnader i kompensasjonsordningen kan periodiseres i tråd med «sammenstillingsprinsippet» i regnskapsloven § 4-1, slik at kostnader som er påløpt for å skape en inntekt, henføres til samme periode (måned) som inntekten.»

Så må vi se hvordan den endelige løsningen blir og om dette blir hensyntatt.

Sjå elles her for meir informasjon om kompensasjonsordninga: NHO

I webinaret hadde vi også innlegg om arbeidsrett og HR-funksjonen. I forbindelse med dette kom der spørsmål reglement for sjølvstendig næringsdrivande og som ikkje fullt ut blei besvart i webinaret. Her er difor meir informasjon:

Inntektssikring til selvstendig næringsdrivende og frilansere

Selvstendig næringsdrivende

Man er selvstendig næringsdrivende når man driver et enkeltpersonforetak eller ansvarlig selskap (ANS).

Selvstendig næringsdrivende har i utgangspunktet ikke rett på dagpenger. Det er andre regler for sykepenger og omsorgspenger, se informasjonen under. Dersom man i løpet av de siste 36 kalendermånedene har fått inntekt som arbeidstaker i en bedrift, kan en likevel ha rett på dagpenger.

Som følge av koronaviruset er det blitt stor enighet på Stortinget om at selvstendig næringsdrivende også skal ha rett til en midlertidig inntektssikring fra NAV, liknende en dagpengeløsning. For tiden er det likevel ingen systemer i NAV som er egnet til å gjøre dette. Som midlertidig tiltak er det derfor besluttet at man skal lage en midlertidig løsning der selvstendig næringsdrivende skal få inntektssikring fra kommunene i NAV-kontoret. 

De konkrete tiltakene den midlertidige inntektssikringen skal innebære er ikke endelig vedtatt. Det er likevel antatt å være tale om en kompensasjon som skal dekke omlag 80 % av gjennomsnitt av de siste tre års inntekt, begrenset oppad til 6G (599 148 NOK). Kompensasjonen dekkes fra den syttende dagen etter at inntektsbortfallet inntraff. Utbetalingene vil skje så raskt den tekniske løsningen er utarbeidet.

Stortinget er også innstilt på at det kan gjøres endringer i kravet om at de næringsdrivende først må bruke opp oppsparte midler før de vil ha rett på stønad.

Frilansere

Frilansere har krav på dagpenger etter de samme regler som for arbeidstakere. Hovedvilkåret for retten til dagpenger at disse må ha et fall i arbeidsinntekten og reduksjon i arbeidstiden på minst 40 % etter nye regler.

Retten til sykepenger og omsorgspenger 

SYKEPENGER

Selvstendig næringsdrivende

Som selvstendig næringsdrivnde vil man i utgangspunktet få sykepenger med 80 prosent av inntektsgrunnlaget sitt når man er sykemeldt. Dette gjelder fra dag 17 etter sykefraværet. Ved endring 16. mars 2020 vil selvstendig næringsdrivendes rett til sykepenger ved korona-relatert fravær skal reduseres fra 17 dager til tre dager. Selvstendig næringsdrivende kan motta sykepenger i inntil ett år.

Frilansere

Frilansere vil motta sykelønn tilsvarende 100% av sin inntekt begrenset til 6 G når disse er sykemeldt. Tidsrommet en frilanser må vente før de mottar sykepenger fra staten ved korona-relatert sykefravær er redusert fra 17 til tre dager. Frilansere kan motta sykepenger i inntil ett år.

OMSORGSPENGER

Selvstendig næringsdrivende

Selvstendig næringsdrivende har rett til omsorgspenger for å være hjemme med barn. Dette gjelder for barn som er 12 år eller yngre. Det er andre aldersgrenser dersom barnet har særlige behov.  Det er vedtatt at antallet omsorgsdager betalt med omsorgspenger fordobles for kalenderåret 2020. Dette gjelder både for foreldre med ordinær kvote på ti dager og for foreldre med utvidet kvote. Det nye antallet dager gjelder generelt, og er ikke begrenset til fravær som følge av koronaviruset.

Retten til omsorgspenger fra staten gjelder fra dag fire med fravær fra arbeid som følge av barnepass.

Man vil motta kompensasjon på 100 prosent av beregningsgrunnlaget fra fjerde dag og utover.

Kompetanseheving permitterte

Spørsmål: Kva kan ein gjennomføre av opplæring og kompetansebygging når ein er permittert?

Svar: NAV sine reglar for dagpengar setter i dag begrensningar for retten til dagpenger under opplæring. Intensjonen er at også heilt permitterte kan benytte ordninga innanfor gjeldende regelverk:
Stortinget vedtok 31.mars at det skulle vurderes endringer i dette regelverket

Her er ordning bedrifter kan søke støtte til bedriftsintern opplæring i: BIO-midlar Vestland fylkeskommune

Møtenotat frå Samforum

Samforum i Stryn består av Stryn kommune, Stryn Næringssamskipnad og Stryn Næringshage. I denne krisa har vi utvida med NAV og Visit Nordfjord. Forumet er til for å koordinere seg og i kriser er det ekstra viktig. Her kan de lese kortfatta innhald i møtet i går. Vi vil med dette dele informasjonen slik at de veit kva som er status og på gong. Innspel er også kjærkomne.

Covid19 – tips og råd (oppdatert)

Situasjonen endrar seg frå dag til dag og mange er usikre og har mange spørsmål. Vi har her samla saman litt nyttig informasjon til å handtere dei utfordringane som næringslivet no står ovanfor. 

Regjeringa: 

Regjeringa set i verk ein del strakstiltak for å dempe dei økonomiske verknadene av koronaviruset.

Nordfjordrådet

Landingside for hjelp i Nordfjord – sjå nettside

NAV:

Informasjonen på nav.no blir oppdatert so snart regelendringane er nærare avklart. Her finn du som er arbeidstakar, arbeidsgivar eller sjølvstendig næringsdrivande spørsmål og svar om koronaviruset og kva som gjeld i din situasjon. Les meir på Nav sine sider her.

Vestland fylkeskommune

Sjå tiltak her

Bedriftsintern opplæringsmidlar utlyst 27.03.2020

Advokatfirmaet Harris

Koronaviruset – en gyldig grunn til ikke å betale husleie? Råd og tips til utleier og leietaker: https://harris.no/koronaviruset-en-gyldig-grunn-til-ikke-a-betale-husleie-rad-og-tips-til-utleier-og-leietaker/

Innovasjon Norge: 

Innovasjon Norge sine ordningar er ein del av Regjeringa sine tiltak for å dempe dei økonomiske virkningane, og oppdatert informasjon om Innovasjon Norge sine tiltak finn du her. 

Oppdaterte tiltak 23. mars 2020

SMB Norge: 

Næringshagane i Norge er medlem her – sjekk

Forskningsrådet sine tiltak:

Sjå tiltak

Kluge: 

Kluge har samla aktuelle problemstillingar for arbeidsgivarar her. Her kan du også oppdatere deg på force majeure og forsikring

Virke:

Virke har samla spørsmål og svar på typiske problemstillingar kring permitteringar, arbeidstid, stengt barnehage/skule osv. Spørsmål og svar om kontraktar og force majeure finn du her

NHO

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) har samla spørsmål og svar for arbeidsgivarar om permitteringar, sjukepengar, reise, karantene, arbeidstid og anna i samanheng med koronaviruset.  

Les meir på NHO sine sider her. 

Helsedirektoratet

Råd og informasjon frå Helsedirektoratet finn du her. 

Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet har samla råd og informasjon om tiltak i arbeidslivet mot smitte her

Deloitte

Deloitte Advokatfirma har oppretta ein eigen helpdesk for å hjelpe bedrifter med rettslege problemstillingar relatert til koronautbruddet og dei tiltak som er innført i Norge. Her finn du ressurssida til Deloitte. 

PwC

PWC har oppretta ei temaside for å forstå og handtere konsekvensane av Covid-19. Her kan du lære korleis di verksemd kan planlegge og førebu seg best mogleg

Viktig seminar : Likviditetsstyring i kriser

Bankane

Sjå din bankforbindelse si nettside for informasjon som kan kome di bedrift til nytte.

Sparebanken Vest etablerer koronafond for lag og foreningar

Adeb

Styret sitt ansvar i ekstraordinære situasjonar – ei sjekkliste: https://www.adeb.no/aktuelt/aktuelt/nyhetsbrev-koronaviruset—styrets-ansvar-i-ekstraordinare-situasjoner/?fbclid=IwAR0xUTRYkqGLhsdGiwfQTYUShNQ3Y1wk6k78_VVOaAks92UJmjE9SlJsHpg

Tiltaksliste for mindre verksemder som er råka av koronakrisa 

Sjølvstendig næringsdrivande, enkeltpersonføretak og små- og mellomstore verksemder har ikkje alltid eigne tilsette for å jobbe med økonomi- og personalsaker. Ofte er det ivareteke av dagleg leiar/eigar på kvelds- og nattestid, eller gjennom delte stillingar i organisasjonen eller sett bort til rekneskapsførar eller andre utanfor sjølve bedrifta. 

Større verksemder har oftast betre oversikt over personallovgjeving og den daglege driftsøkonomien enn dei små. Slik sett kan små verksemder verte dobbelt hardt råka; både kan sjølve drifta opphøyre, og ein får mykje ekstra å setje seg inn i slik situasjonen plutseleg er no. 

Vel vitande om at det gjerne fungerar på denne måten i mange små bedrifter, vil vi i næringshagen gjerne hjelpe til med nokre råd som kanskje kan ha nytte for verksemda di: 

 • Følg med på nyhende som gjeld økonomiske og juridiske tiltak som styresmaktene set inn for å dempe krisa. Sorter ut og prioriter det som gjeld deg og di verksemd. 
 • Kutt kostnader. Prioriter og kutt det som kan kuttast raskt og enkelt fyrst. 
 • Mangel på arbeid? Vurder permittering og evt. oppsigelse. 
 • Bruk altinn.no og nav.no, evnt. med innlogging, og set deg inn i kva regelverk som gjeld firmaet ditt, deg sjølv som arbeidstakar og dine tilsette. Bli kjent med «dine sider» og korleis tenestene fungerar. 
 • Ta kontakt med banken din FØR du får problemer. Ha ein god dialog; Moglege tiltak kan vere avdragsfriheit, betre rentebetingelsar, utvida kassakreditt, refinansiering. 
 • Leverandørar: alle må bidra. Korleis kan ein forsøke å fordele byrden gjennom verdikjeden? 
 • Kanskje du kan få forlenga kredittid hjå leverandøren? 
 • Eller kanskje du kan få kontantrabatt ved å betale tidlegare? Verdt å vurdere dersom du t.d. allereie har omsatt vara vidare. Til dømes er det ikkje uvanleg med 1,5-2% ved å gå frå 30 til 10 dagar. 
 • Kanskje kan du gå i forhandling med leverandørar om forbetring av betingelsar som følge av marknadssvikten? 
 • Vurdere evt. kostnad ved å utsette eller avbestille? Kva ordning kan du få til? 
 • Hald kontakt med kundar: Kan du få til førehandsbetaling heilt eller delvis? Auke volum i leveranser? Prisauke? – som følge av svakare norsk krone eller knappheit på varer i marknaden kanskje?  
 • Gårdeigar: Kan leigekrav fråfalle, utsettast, reduserast? Nye betingelsar? Gradvis opptrapping igjen i normalsituasjon?  
 • Bruk tid no når drifta kanskje ligg nede til å få gjort administrativt arbeid: 
 • Ordne bilag og føre rekneskap slik at du kjem ovanpå og får god økonomisk oversikt. 
 • Eit godt utarbeidd likviditetsbudsjett kan gje godt grunnlag for deg sjølv, banken og andre hjelparar i å sjå når dei økonomiske utfordringane evt. vil kome. Ta kontakt om du ønskjer malverk og tips til arbeidet. 
 • Prognosar for ulike scenarier (sal, kundesvikt, varelager, tap på uteståande kundefordringar osb.) kan òg vere eit godt verkty for rekneskapsførar, banken din, næringshagen m.fl. til å hjelpe deg å finne rett stønad eller rett hjelp for verksemda di. 
 • Rekneskap og budsjett kan til saman vere gode verkty for å planleggje innkjøp, vidare drift og tilbakekalling av permitteringar når kaoset og krisa etter kvart roer seg. Vær førebudd på korleis du skal starte opp att drifta med mest mogleg fornuftige kostnader og realistiske inntekter. 
 • Oppdaterte rekneskap og budsjett kan og vere til hjelp ved søknader på moglege stønader, kriseordninger og likviditetslån. 
 • Omstille? Ser du andre/nye marknadsmoglegheiter bedrifta di kan levere til? Andre/nye kundegrupper? Kan det vere aktuelt å slå seg saman med ein konkurrent eller ei komplementær verksemd? Nye produktgrupper? Køyre internt utviklingsprosjekt og finne støtteordningar til dette? 
 • Eller er styrt avvikling noko du helst foretrekker før situasjonen utviklar seg? 
 • Samarbeidspartnarar: korleis kan de saman hjelpe kvarandre gjennom krisa? 
 • Bruk nettverket ditt. Spør om hjelp frå rekneskapsførar, næringshage, fag- og bransjeorganisasjonar, konsulentselskap, kollegaer og konkurrentar. Vær i forkant av utfordringane, spør tidleg om hjelp.  
 • Vær observant for moglege svindlarar. Bedragarar og svindlarar vil mest truleg freiste å utnytte situasjonen: Vær obs på «kunder» som vil endre kontonummer for innbetalingar. 
 • Vær obs på unormale fakturaer eller uvanlege betalingskrav. 
 • Vær obs på utlevering av sensitive data; personopplysningar, betalingsopplysningar og slikt. 
 • Vær obs på kva linker og dokument du opner frå epostutsendarar. 
 • Følg råd frå bank, Næringslivets Tryggingsråd, NSM, Politiet og andre. 
 • Meld fra til banken med ein gong om du mistenker du er utsett for svindel. 

Vi jobbar med korleis vi kan hjelpe verksemdene i kommunane med å kome seg best mogleg gjennom denne krisa. Ei slik liste kan ikkje vere uttømmande, men peikar på nokre få ting ein kan vurdere. 

Vi tek gjerne mot innspel til fellesløysingar og ting vi kan bidra med som vil kome flest mogleg til nytte. 

Les også kva tidlegare leiar av Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth, har av tips her: https://www.dn.no/innlegg/koronaviruset/naringsliv/ledelse/anita-krohn-traaseths-kriserad-til-smabedriftsledere/2-1-777152

Det fins fleire verktøy for å møtast og halde kontakten gjennom heimekontor-tida. Vi brukar TeamsWherebyZoomHangouts, Slack, m.fl. Kontakt oss dersom du ynskjer hjelp med å kome i gang.

Næringshagane sine tenester i krisetid

Vi vil for tida ikkje tilby fysiske møter som følge av situasjonen heile nasjonen står i. Daglege leiarar i både Stryn og Eid er for øvrig også i karantene som følge av ei flyreise frå Gardermoen 12. mars.

Kva kan vi tilby?

Vi er til informasjon i dialog med Siva, departement, fylkeskommune og kommunane saman med øvrig tiltaksapparat; for å sette oss i best muleg stand til å handtere situasjonen frå eit næringssperspektiv og vil formidle så snart det er avklart. Generelt kjenner vi at det er viktig at vi også er til stades i krise og ikkje berre når ein snakkar om etablering og vekst.

Vi er operative på telefon, e-post, video og sosiale medier. Og vi vil tilby vårt verktøy for forretningsplaner og utviklingsprosjekt; gratis (growthwheel.net). Ta kontakt om det er interessant å nytte inne-/karantenetid til å arbeide med dette, så vil vi ordne tilgong og vidare oppfølging.

Vil til slutt minne om at vi er operatørar av det nasjonale næringshageprogrammet og har no søkt Siva og departementet om omdisponering slik at det kan nyttast til å hjelpe i krisesituasjonen utan eigenandel for bedriftene. Programmet er opprinneleg retta mot bedrifter som har potensial/ønsker å utvikle seg, men kanskje meir aktuelt no; korleis overleve.

I Stryn har næringshagen den såkalla fyrstelinjetenesta i kommune og vil kunne fortsette å bistå nyetablerarane gjennom den. Vidare arbeider vi med å koordinere innsatsen og iverksette tiltak frå heile næringsapparatet. I Stad kommune yter Stad Vekst denne tenesta. Ta kontakt med Måløy Vekst om du tilhøyrer nordre del av Kinn kommune og næringssjef Knut Roger Nesdal i Gloppen kommune om du høyrer til der.

Sjå elles kva vi har samla saman av tips og råd her.

Møte i reiselivsnæringa 13. februar

Turistnæringa i Nordfjord er ei viktig næring og gjev ringverknadar langt ut  over reiselivet. Dette fører til verdiskaping og overrislingseffektar for andre  næringar og gjer regionen meir attraktiv som bu- og arbeidsstad. Vi skal gje gjesten moglegheit til å orientere seg om regionen sitt tilbod på ein enklare måte ved å ta i bruk digitale løysingar, som gjer reisemålet tilgjengeleg før, under og etter opphaldet. 

I samarbeid med Visit Nordfjord inviterer Stad Vekst til ope møte om reiselivsarbeidet i Stad kommune. Møtet blir

Nordfjord Hotell torsdag den 13. februar kl. 18.00-20.00.

Vi ønskjer alle velkomne!

Frukostmøte om ERP

Korleis lukkast med ERP og andre store implementeringar?

Kva kjenneteiknar bedrifter som lukkast med implementering av nye IT-system og andre større byggjeklossar i sin tekniske plattform? Kva fallgruver bør ein unngå, og korleis tilnærme seg ei slik oppgåve?

Dei fleste verksemder opplever utfordringar knytta til til implementering og oppgradering av sine kjernesystem. PwC har gjennomført ei undersøking for å kartlegge kva som kjenneteiknar verksemder som lukkast med ERP-prosjekt. Resultata frå dette nasjonale arbeidet, med lokal kontekst, delar vi 7. februar på Stryn vidaregåande skule.

Vi er også så heldige at Jan Erik Sandbakk, leiar IT Konsern i Norva24, kjem og delar sine erfaringar frå ei rekke endringsreiser i eit selskap som har opplevd sterk vekst gjennom oppkjøp og som har behov for IT-system som støttar fleire av verksemda sine virksomheitsområder.

Frokostmøtet held vi i den nye konferanseavdelinga på Stryn vgs. kl 08.15-09.30 den 7. februar. Servering fra kl 08.00. Det er kostnadsfritt, men vi ber om at ein melder seg på i denne linken: påmelding.