Etterutdanning for permiterte og arbeidsledige

Vår samarbeidspartnar Folkeuniversitet har no eit omfattande tilbod med vidaregåande, yrkesteoretiske kurs som vil bli gjennomført intensivt i perioden 22.6.-30.8.2020.
Dette er særleg aktuelt for verksemder som har permitterte tilsette eller tilsette som har blitt arbeidsledig på grunn av Corona-krisa.

Gjennom dette opplegget kan ein få høve til å ta yrkesfagleg utdanning, som fører dei tilsette gjennom teoriutdanninga til fagbrev.
«Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning», www.diku.no,  har delt ut tilskot til nettbaserte utdanningstilbod. Desse tilskota er retta mot arbeidsledige og permitterte. Utdanninga kan kombinerast med at ein mottek dagpengar. Alle kursa vil gå virtuelt, via videokonferanse. Det er viktig å presisere at det er intensiv undervisning og at ein treng norsk-kunnskapar på B1 nivå eller betre, for å delta.

Dette tilbodet er heilt nytt. Ein finn informasjon om alle tilboda om ein går til www.folkeuniversitetet.no og søkjer på DIKU.

Digitalt kompetanseløft – Konkurransekraft og Vekst

Klar for å utnytte moglegheitene digitale teknologiar gjev for å skape auka kundeverdi?

DigitalNorway har utvikla eit program der du lærer du å anvende
enkle metodar for å oppnå auka konkurransekraft og lønsemd.
Programmet legg opp til at deltakarane arbeidar med faktiske kundar
og problemstillingar frå eiga verksemd.

Meld interesse snarast og seinast 26. juni kl. 13.30 til:

Stryn Næringshage – [email protected]

Nordfjordeid Næringshage – [email protected]

Kompetansemål

 • Å identifisere målgruppa di
 • Å gjennomføre kundeintervju for å finne ut kva bedrifta di bør endre for å bli meir konkurransedyktig
 • Å bruke innsikt frå kundeintervju til å oppdage nye forretningsområder og forretningsmodellar
 • Å bruke digital teknologi for å gjere prosessar meir effektive og for å auke kundetilfredsheita
 • Kva rammeverk og metodar du kan bruke for å sørge for effektivitet i utviklinga
 • Korleis du bør legge om organisasjonen og arbeidsmetodar for å svare på nye behov i ein meir digital kvardag

Program

Veke 35: Førebuing med deltakarane

 • Tysdag 12:00-13:30 webinar og gjennomgang
  av programmet
 • Resten av veka: samtalar med deltakarbedrifter

Veke 36: Gjennomføring av Modul 1:

 • Tysdag 12:00-14:00
 • Onsdag 12:00-14:00
 • Torsdag 12:00-14:00

Uke 37: Eige arbeid («heimelekse»)

Uke 38: Modul 2

 • Tysdag 12:00-14:00
 • Onsdag 12:00-14:00
 • Torsdag 12:00-14:00

Programmet blir gjennomført som webinar med totalt 16 timer fordelt over 7 dager à 2-3 timar. Det er føresetnad om noko arbeid i form av heimelekse mellom øktene.

Deltaking er gratis. Det er krav om minimum 2 deltakarar frå kvar bedrift, men fleire frå kvar bedrift må gjerne delta om ynskjeleg. Alle bedrifter som melder si interesse får tilbakemelding. Bedrifter som er kvalifisert for deltaking vert kontakta med nærmare informasjon om innhald og tidspunkt for gjennomføring.

NB – avgrensa tal bedrifter som kan være med

Les mer om Konkurransekraft og Vekst hos Digital Norway.

Konkurransekraft og Vekst blir gjennomført i samarbeid med:

Logo KPSF

Gratis kurs for reiseliv, frisørar, fag-/detaljhandel !

Vår gode samarbeidspartnar Folkeuniversitetet tilbyr no i samarbeid med Kompetanse Norge – reiselivsnæringa, frisørar og detaljhandelen tilpassa bransjeprogram.  

Sidan 12.mars då Norge blei stengt ned, har Folkeuniversitetet jobba med å få på plass kortare kurs/kompetansetiltak og utdanningar for bransjar som opplever permittering og oppseiingar på grunn av Koronakrisa. Målet vårt har heile tida vore å få til ei ordning som gjer det mogleg for folk å delta på kurs og kompetanseheving, utan at permitterte og arbeidsledige skal miste den økonomisk støtta frå Nav.

I april kom dette på plass og vi er glad for å kunne tilby våre nye bransjemessige opplæringsprogram. Folkeuniversitetet sitt bransjeprogram er nasjonale, åpne og fritt tilgjengeleg for personar med tilknyting til bransjen som det finnast eit kompetanseprogram til.

Du finn meir informasjon og link til påmelding om du går til www.folkeuniversitetet.no. Der skriv du «bransjeprogram» inn i søkefeltet. Ta berre kontakt om noko er uklart.

Kompensasjonsordning.no er portalen bedrifta di kan søke kontantstøtte i

Den vert tilgjengeleg frå 18. april for bedrifter som vart pålagde av staten å stenge og frå 20. april for øvrige.

Elles gjeld desse vilkåra:

Virksomheter som har minst 30 prosent omsetningsfall (20 prosent for mars, 30 prosent for april og mai) som følge av virusutbruddet, får kompensasjon fra staten.

Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av

 • hvor mye omsetningen har falt,
 • størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader, og
 • hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten

Ordningen vil i utgangspunktet gjelde for mars, april og mai, og utbetalingene vil skje etterskuddsvis basert på faktisk omsetning i de aktuelle månedene.

Informasjon fra regjeringen:

Foretak med minst 30 % omsetningsfall kan få kompensasjon

Søknadsprosessen vil i stor grad være automatisert gjennom denne digitale tjenesten.

Her er oversikt over kva du må førebu for å søke.

Mottak av varer frå utlandet

Vi fikk spørsmål frå ei bedrift om korleis dei skulle handtere mottak av trailarar frå utlandet med nye maskiner til produksjonen sin og sjekka opp spørsmålet med kommunelegen i Stryn. Her deler vi svaret i tilfelle det er andre som lurer på det same:

Det er virksomheten som transporterer som er ansvarlig for at nasjonale smittevernregler blir fulgt av sjåførene.

Generelt gjelder følgende regler for de som er kommer fra utlandet:  

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/smittevern-for-pasienter/alle-som-ankommer-norge-etter-reiser-utenfor-norden-ilegges-karantene-isolering-i-14-dager-etter-ankomst

Plikter for personer som er omfattet av unntak fra karanteneplikt

(Rundskriv I-3/2020 – Revidert rundskriv om karantene ved ankomst til Norge)

Unntaket fra reisekarantene gjelder for arbeidsreisen og for opphold på arbeidsstedet. Det innebærer at personen så langt som mulig skal unngå nærkontakt med andre personer, jf. § 6 tredje ledd. Med nærkontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter eller direkte fysisk kontakt. Med nærkontakt menes ikke kontakt mellom pasient, pårørende eller andre og helsepersonell som bruker forsvarlig beskyttelsesutstyr, jf. forskriften § 3.

Unntaket fra karanteneplikt gjelder bare når personellet er på jobb eller på reise til og fra arbeidsstedet. Det betyr at der en person har fått unntak fra karantene, skal han eller hun innrette seg etter karantenereglene i fritiden. For eksempel vil personell på tog eller fly og yrkessjåfører som transporterer last, kunne utføre sine arbeidsoppgaver uten hinder av karantenereglene, selv om de kommer fra utlandet. De skal imidlertid forholde seg til karantenereglene når de ikke er på jobb.

I tilfeller der arbeidere har bosted i tilknytning til arbeidsplassen som organiseres av arbeidsgiver (oljeplattformer, bygningsarbeidere i brakker mv.) må arbeidsgiver legge til rette for at arbeidstakere kan unngå nærkontakt med andre arbeidere på bostedet.

Konklusjon:

Det innebærer at sjåfører som kommer fra utlandet så langt som mulig skal unngå nærkontakt med andre personer. Med nærkontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter eller direkte fysisk kontakt.

Kalkulator for berekning av kontantstøtte

Her er link til berekning av kontanstøtte for bedrifter: Accountor sin kontanstøttekalkulator.

Ordninga skal verte søkbar 17. april.

Bedriftene skal sjølv rapportere inn kostnader som kan førast på disse postane i næringsoppgåva:

 • 6300 (leie av lokaler)
 • 6340 (lys, varme)
 • 6395 (renovasjon, vann, avløp, renhold mv.)
 • 6400 (andre leiekostnader)
 • 6700 (fremmed tjeneste (regnskap/revisjon/rådgivning o.l.)
 • 6995 (kontorkostnader – bl.a. til el. kommunikasjon som inkluderer kostnader til privat bruk)
 • 7040 (forsikring og avgifter på transportmidler)
 • 7490 (kontingenter)
 • 7500 (forsikringspremie)
 • Netto renteutgifter

Kostnadene periodiseres og oppgis uavhengig av når fakturaen betales.

Foretak som er nedstengt ved statlig vedtak og som etter annet lovverk ikke kan permittere alle ansatte (f.eks. av dyrevernhensyn), kan regne nødvendige kostnader under post 5000 (lønn) og 5400 (arbeidsgiveravgift) som uunngåelig fast kostnad.

Sjå elles god oversikt over ordninga i denne linken.

Kjelder: Accountor, SMB Norge, og NHO

Opptak frå webinar

Her kan du sjå opptak frå dei siste nettmøta Beredskapsteam Stryn har holdt: trykk her.

Neste webinar vert 22. april kl. 12.00.