Gratis kurs for reiseliv, frisørar, fag-/detaljhandel !

Vår gode samarbeidspartnar Folkeuniversitetet tilbyr no i samarbeid med Kompetanse Norge – reiselivsnæringa, frisørar og detaljhandelen tilpassa bransjeprogram.  

Sidan 12.mars då Norge blei stengt ned, har Folkeuniversitetet jobba med å få på plass kortare kurs/kompetansetiltak og utdanningar for bransjar som opplever permittering og oppseiingar på grunn av Koronakrisa. Målet vårt har heile tida vore å få til ei ordning som gjer det mogleg for folk å delta på kurs og kompetanseheving, utan at permitterte og arbeidsledige skal miste den økonomisk støtta frå Nav.

I april kom dette på plass og vi er glad for å kunne tilby våre nye bransjemessige opplæringsprogram. Folkeuniversitetet sitt bransjeprogram er nasjonale, åpne og fritt tilgjengeleg for personar med tilknyting til bransjen som det finnast eit kompetanseprogram til.

Du finn meir informasjon og link til påmelding om du går til www.folkeuniversitetet.no. Der skriv du «bransjeprogram» inn i søkefeltet. Ta berre kontakt om noko er uklart.

Kompensasjonsordning.no er portalen bedrifta di kan søke kontantstøtte i

Den vert tilgjengeleg frå 18. april for bedrifter som vart pålagde av staten å stenge og frå 20. april for øvrige.

Elles gjeld desse vilkåra:

Virksomheter som har minst 30 prosent omsetningsfall (20 prosent for mars, 30 prosent for april og mai) som følge av virusutbruddet, får kompensasjon fra staten.

Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av

 • hvor mye omsetningen har falt,
 • størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader, og
 • hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten

Ordningen vil i utgangspunktet gjelde for mars, april og mai, og utbetalingene vil skje etterskuddsvis basert på faktisk omsetning i de aktuelle månedene.

Informasjon fra regjeringen:

Foretak med minst 30 % omsetningsfall kan få kompensasjon

Søknadsprosessen vil i stor grad være automatisert gjennom denne digitale tjenesten.

Her er oversikt over kva du må førebu for å søke.

Mottak av varer frå utlandet

Vi fikk spørsmål frå ei bedrift om korleis dei skulle handtere mottak av trailarar frå utlandet med nye maskiner til produksjonen sin og sjekka opp spørsmålet med kommunelegen i Stryn. Her deler vi svaret i tilfelle det er andre som lurer på det same:

Det er virksomheten som transporterer som er ansvarlig for at nasjonale smittevernregler blir fulgt av sjåførene.

Generelt gjelder følgende regler for de som er kommer fra utlandet:  

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/smittevern-for-pasienter/alle-som-ankommer-norge-etter-reiser-utenfor-norden-ilegges-karantene-isolering-i-14-dager-etter-ankomst

Plikter for personer som er omfattet av unntak fra karanteneplikt

(Rundskriv I-3/2020 – Revidert rundskriv om karantene ved ankomst til Norge)

Unntaket fra reisekarantene gjelder for arbeidsreisen og for opphold på arbeidsstedet. Det innebærer at personen så langt som mulig skal unngå nærkontakt med andre personer, jf. § 6 tredje ledd. Med nærkontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter eller direkte fysisk kontakt. Med nærkontakt menes ikke kontakt mellom pasient, pårørende eller andre og helsepersonell som bruker forsvarlig beskyttelsesutstyr, jf. forskriften § 3.

Unntaket fra karanteneplikt gjelder bare når personellet er på jobb eller på reise til og fra arbeidsstedet. Det betyr at der en person har fått unntak fra karantene, skal han eller hun innrette seg etter karantenereglene i fritiden. For eksempel vil personell på tog eller fly og yrkessjåfører som transporterer last, kunne utføre sine arbeidsoppgaver uten hinder av karantenereglene, selv om de kommer fra utlandet. De skal imidlertid forholde seg til karantenereglene når de ikke er på jobb.

I tilfeller der arbeidere har bosted i tilknytning til arbeidsplassen som organiseres av arbeidsgiver (oljeplattformer, bygningsarbeidere i brakker mv.) må arbeidsgiver legge til rette for at arbeidstakere kan unngå nærkontakt med andre arbeidere på bostedet.

Konklusjon:

Det innebærer at sjåfører som kommer fra utlandet så langt som mulig skal unngå nærkontakt med andre personer. Med nærkontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter eller direkte fysisk kontakt.

Kalkulator for berekning av kontantstøtte

Her er link til berekning av kontanstøtte for bedrifter: Accountor sin kontanstøttekalkulator.

Ordninga skal verte søkbar 17. april.

Bedriftene skal sjølv rapportere inn kostnader som kan førast på disse postane i næringsoppgåva:

 • 6300 (leie av lokaler)
 • 6340 (lys, varme)
 • 6395 (renovasjon, vann, avløp, renhold mv.)
 • 6400 (andre leiekostnader)
 • 6700 (fremmed tjeneste (regnskap/revisjon/rådgivning o.l.)
 • 6995 (kontorkostnader – bl.a. til el. kommunikasjon som inkluderer kostnader til privat bruk)
 • 7040 (forsikring og avgifter på transportmidler)
 • 7490 (kontingenter)
 • 7500 (forsikringspremie)
 • Netto renteutgifter

Kostnadene periodiseres og oppgis uavhengig av når fakturaen betales.

Foretak som er nedstengt ved statlig vedtak og som etter annet lovverk ikke kan permittere alle ansatte (f.eks. av dyrevernhensyn), kan regne nødvendige kostnader under post 5000 (lønn) og 5400 (arbeidsgiveravgift) som uunngåelig fast kostnad.

Sjå elles god oversikt over ordninga i denne linken.

Kjelder: Accountor, SMB Norge, og NHO

Opptak frå webinar

Her kan du sjå opptak frå dei siste nettmøta Beredskapsteam Stryn har holdt: trykk her.

Neste webinar vert 22. april kl. 12.00.

Lokal krisepakke frå Stryn kommune

I kommunestyremøtet 2. april vart det gjort vedtak lydande slik:

KS- 037/20 Vedtak: Stryn kommune set av ei ramme på inntil kr 2.000.000 som kan nyttast til likviditetslån til akutte likviditetsutfordringar for bedrifter. Det skal utarbeidast kriterier for tildeling.

Vilkåra for tildeling er no utarbeidde og lyder slik:

Retningslinjer for prioritering av krisemidlar frå kommunen: 

 • Ordninga gjeld for bedrifter med forretningsadresse i Stryn kommune.
 • Søkar må synleggjere (saman med banken) akutt behov for likviditet og vise ein god plan for finansiering etter krisa. ​
 • Bedrifta kan ikkje få dobbelt tilskot/lån (kommune, fylke og stat).  ​
 • Ordninga er eit rentefritt likviditetslån med variabel tilbakebetalingstid (inntil andre krisepakkar/likviditet er på plass).
 • Lånet kan ikkje nyttast til refinansiering.
 • Dersom det i ettertid skulle vise seg at det ikkje vert økonomisk muleg å tilbakebetale lånet, kan det konverterast til tilskot etter nærmare vurdering.
 • Øvre grense for tilskot/lån vil få skjønsmessig vurdering. 
 • Støttemottakar bør vurdere retten til å ta utbytte frå bedrifta i 2020.
 • Beredskapsteam Stryn er søknadsmottakar og vil førebu søknadane for vidare handsaming i administrasjonen i kommunen. Innstilling vil leggast fram for formannskapet for vedtak. Kommunen oversender så tilsagnsbrev der vilkåra må signerast og returnerast før utbetaling kan skje.
 • Bedrifta skal rapportere tilbake bruk og effekt av midlane.

Søknad må innehalde:

 • bekrefting av kapitalbehov til dekking av faste kostnadar frå bank
 • kortfatta plan for vidare finansiering under og etter krisa
 • kortfatta informasjon om situasjonen for bedrifta, tiltak som har vore satt i verk og t.d. om ein per no fell utanfor statlege støtteordningar
 • siste årsrekneskap og siste perioderekneskap tilgjengeleg
 • kontaktinformasjon
 • bankkontonummer

Oppmodar om å ta kontakt ved spørsmål ([email protected] / 92898282).

Ordninga er open frå og med 8. april.

Søknad sendast: [email protected] med kopi til [email protected]

Søknad må merkast i emnefeltet: Søknad krisepakke Stryn kommune

Helsing Beredskapsteam Stryn.