Kva moglegheiter og støtteordningar finst for di bedrift?

Siva-partnarane Inviro, Stryn Næringshage, Sognefjorden Næringshage og Kunnskapsparken Vestland har gått saman for å gjere det enklare for deg å finne fram til lokale, regionale og nasjonale verkemiddel.

Saman med Vestland fylkeskommune og SIVA tilbyr vi eit hjelpeapparat som skal finne løysingar og støtteordningar tilpassa dine behov under den pågåande covid19-krisa.

Ta kontakt!

Alle selskap, uavhengig av bransje og problemstilling, er velkomne til å ta kontakt. Difor håper vi at du tek kontakt dersom du har spørsmål eller utfordringar. Vi er her for å hjelpe. 

Kompensasjonsordning for reiselivet

Det opprettes en egen kompensasjonsordning for reiselivsbedrifter som opplever et stort omsetningsfall som følge av koronapandemien. Ordningen har store fellestrekk med den generelle kompensasjonsordningen som ble avviklet 1. september og skal bidra med likviditet.

Formålet med ordningen er å forhindre at ellers levedyktige bedrifter går konkurs som følge av korona og smitteverntiltakene. Ordningen skal gjelde fra september til og med desember. Staten vil dekke en andel av bedriftens faste kostnader tilsvarende den generelle kompensasjonsordningen.

Overnattingsbransjen, serveringsbransjen, formidlingsbransjen og deler av bransjene for passasjertransport og opplevelser vil bli omfattet av ordningen. Messe- og konferansearrangørene foreslås innlemmes også i ordningen.

Det er satt av inntil 1 milliard til ordningen. Regjeringen vil nå gå i dialog med partene i arbeidslivet for å utforme detaljene i ordningen nærmere.

Støtten skal utbetales som et engangsbeløp i januar 2021. Næringen har likviditetsutfordringer og vi er redde for at det kan være for seint for mange. Vi vil arbeide for å få til raskere utbetaling ved godkjent søknad.

Andre virkemiddel

Det er satt av 40 millioner kroner til Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram. Tiltaket skal hjelpe utsatte bedrifter over hele landet til å komme i gang igjen og skape flere arbeidsplasser.

Tilskuddsordningen for utvikling og omstilling av reiselivet, som forvaltes av Innovasjon Norge, hadde søknadsfrist 15. september. Denne ordningen utvides nå ut året og det tilføres ytterligere 250 millioner.

Det er foreslått at også messe- og konferansearrangører skal omfattes og det vurderes om nye bedrifter skal kunne nyte godt av ordningen.

Det er satt av 80 millioner kroner til investeringstilskudd som forvaltes av Innovasjon Norge. Dette skal bidra til nødvendig omstilling og utvikling av reiselivsnæringen i distriktene.

Det er presentert en egen ordning på 200 millioner kroner for å kompensere for lokale smitteverntiltak for bedrifter som har blitt særlig hardt rammet.

Lokalt har vi også likviditetskilder som lånegarantiordningen via bankene og låneordningen i Stryn kommune.

Ta kontakt med din næringshage for veiledning. Denne hjelpen kan for kriserammede bedrifter være kostnadsfri.

Inviro AS – Det offisielle nye namnet på Nordfjordeid Næringshage AS.

Etter ei vel gjennomført generalforsamling og emisjon i Nordfjordeid Næringshage AS på Nordfjord Hotell torsdag 25.06.20 vart det vedtatt at det nye namnet på Nordfjordeid Næringshage AS er Inviro AS (Nordfjord Virtuelle Campus).

Med emisjonen som no er gjennomført av Inviro AS, blir det etablert eit svært sterkt innovasjonsselskap for Nordfjord, Sunnfjord og Søre Sunnmøre.

Det nye selskapet vil representere eit bredt tilbod til regionens bedrifter og grundera. Sentralt i det nye selskapet er målbedriftene knytt til Sivas næringshageprogram og samarbeidspartnerar knytt til Inviro AS.

 • På denne måten styrkast innovasjonsstrukturen og det samla «økosystemet» for næringslivet i regionen. Inviro AS er ein tilretteleggjar for bedrifter innan elektro, automasjon, IT, enøk, bygg og andre naturleg tilhøyrande teknologiske område til å sikre kompetanse og utviklingskapasitet, medan målbedriftene i næringshagen får tilført nødvendig og relevant kompetanse, finansiert gjennom Siva sitt næringshageprogrammet, seier dagleg leiar Øystein Nes.

I samanheng med generalforsamlinga gjennomførte også selskapet ein retta emisjon med nye eigarar frå heile regionen, og ser no fram mot eit tett og godt samarbeid i framtida.

 • Det var svært viktig for oss i denne prosessen å vise at Inviro AS er eit selskap for heile regionen, og vi er stolte og audmjuke i forhold til emisjonen og dei nye eigarane i selskapet som no representerer alle kommunane i Nordfjord. Bedriftene har mange av det same utfordringane knytt til rekruttering, kompetanseutvikling og utdanning, og vi må samarbeide på tvers av kommunegrenser for at vi skal få utnytta synergiane best mogleg, seier Øystein Nes.

Både dagleg leiar i Inviro AS, samt ansvarleg av næringshageprogrammet, NyKunnskap AS, via Arild Hjelmeland, vil ha kontorstad på «Skreddarhuset» på Nordfjordeid.

Etterutdanning for permiterte og arbeidsledige

Vår samarbeidspartnar Folkeuniversitet har no eit omfattande tilbod med vidaregåande, yrkesteoretiske kurs som vil bli gjennomført intensivt i perioden 22.6.-30.8.2020.
Dette er særleg aktuelt for verksemder som har permitterte tilsette eller tilsette som har blitt arbeidsledig på grunn av Corona-krisa.

Gjennom dette opplegget kan ein få høve til å ta yrkesfagleg utdanning, som fører dei tilsette gjennom teoriutdanninga til fagbrev.
«Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning», www.diku.no,  har delt ut tilskot til nettbaserte utdanningstilbod. Desse tilskota er retta mot arbeidsledige og permitterte. Utdanninga kan kombinerast med at ein mottek dagpengar. Alle kursa vil gå virtuelt, via videokonferanse. Det er viktig å presisere at det er intensiv undervisning og at ein treng norsk-kunnskapar på B1 nivå eller betre, for å delta.

Dette tilbodet er heilt nytt. Ein finn informasjon om alle tilboda om ein går til www.folkeuniversitetet.no og søkjer på DIKU.

Digitalt kompetanseløft – Konkurransekraft og Vekst

Klar for å utnytte moglegheitene digitale teknologiar gjev for å skape auka kundeverdi?

DigitalNorway har utvikla eit program der du lærer du å anvende
enkle metodar for å oppnå auka konkurransekraft og lønsemd.
Programmet legg opp til at deltakarane arbeidar med faktiske kundar
og problemstillingar frå eiga verksemd.

Meld interesse snarast og seinast 26. juni kl. 13.30 til:

Stryn Næringshage – [email protected]

Nordfjordeid Næringshage – [email protected]

Kompetansemål

 • Å identifisere målgruppa di
 • Å gjennomføre kundeintervju for å finne ut kva bedrifta di bør endre for å bli meir konkurransedyktig
 • Å bruke innsikt frå kundeintervju til å oppdage nye forretningsområder og forretningsmodellar
 • Å bruke digital teknologi for å gjere prosessar meir effektive og for å auke kundetilfredsheita
 • Kva rammeverk og metodar du kan bruke for å sørge for effektivitet i utviklinga
 • Korleis du bør legge om organisasjonen og arbeidsmetodar for å svare på nye behov i ein meir digital kvardag

Program

Veke 35: Førebuing med deltakarane

 • Tysdag 12:00-13:30 webinar og gjennomgang
  av programmet
 • Resten av veka: samtalar med deltakarbedrifter

Veke 36: Gjennomføring av Modul 1:

 • Tysdag 12:00-14:00
 • Onsdag 12:00-14:00
 • Torsdag 12:00-14:00

Uke 37: Eige arbeid («heimelekse»)

Uke 38: Modul 2

 • Tysdag 12:00-14:00
 • Onsdag 12:00-14:00
 • Torsdag 12:00-14:00

Programmet blir gjennomført som webinar med totalt 16 timer fordelt over 7 dager à 2-3 timar. Det er føresetnad om noko arbeid i form av heimelekse mellom øktene.

Deltaking er gratis. Det er krav om minimum 2 deltakarar frå kvar bedrift, men fleire frå kvar bedrift må gjerne delta om ynskjeleg. Alle bedrifter som melder si interesse får tilbakemelding. Bedrifter som er kvalifisert for deltaking vert kontakta med nærmare informasjon om innhald og tidspunkt for gjennomføring.

NB – avgrensa tal bedrifter som kan være med

Les mer om Konkurransekraft og Vekst hos Digital Norway.

Konkurransekraft og Vekst blir gjennomført i samarbeid med:

Logo KPSF

Gratis kurs for reiseliv, frisørar, fag-/detaljhandel !

Vår gode samarbeidspartnar Folkeuniversitetet tilbyr no i samarbeid med Kompetanse Norge – reiselivsnæringa, frisørar og detaljhandelen tilpassa bransjeprogram.  

Sidan 12.mars då Norge blei stengt ned, har Folkeuniversitetet jobba med å få på plass kortare kurs/kompetansetiltak og utdanningar for bransjar som opplever permittering og oppseiingar på grunn av Koronakrisa. Målet vårt har heile tida vore å få til ei ordning som gjer det mogleg for folk å delta på kurs og kompetanseheving, utan at permitterte og arbeidsledige skal miste den økonomisk støtta frå Nav.

I april kom dette på plass og vi er glad for å kunne tilby våre nye bransjemessige opplæringsprogram. Folkeuniversitetet sitt bransjeprogram er nasjonale, åpne og fritt tilgjengeleg for personar med tilknyting til bransjen som det finnast eit kompetanseprogram til.

Du finn meir informasjon og link til påmelding om du går til www.folkeuniversitetet.no. Der skriv du «bransjeprogram» inn i søkefeltet. Ta berre kontakt om noko er uklart.