Skattefunn kurs

Næringshagane i Nordfjord inviterer saman med partnarskapen Vekst i lag og Norges Forskningsråd til kurs om Skattefunn:

Campus Sogndal 1. februar klokka 13.00 til 15.00
Sunnfjord Hotel, Førde 2. februar klokka 13.00 til 15.00
Nordfjord Hotell, Nordfjordeid 8. februar klokka 13.00 til 15.00
Stryn 9. februar klokka 13.00 til 15.00


2 timars SkatteFUNN-kurs:
Ein innføring i ordninga og råd om korleis du skriv ein god søknad
Kva kan du kan få økonomisk støtte til gjennom SkatteFUNN, og kva du må leggje vekt på i søknaden for å få godkjent prosjektet ditt?

Om SkatteFUNN
Kriterier for godkjenning
Kva aktivitetar kan bli finansiert
Nokre eksempel på gode SkatteFUNN-prosjekt

Påmelding: Sjå Sognefjorden Næringshage

Opptak webinar Beredskapsteam Stryn 16. november

Trykk her for å sjå opptak av nettmøtet 16. november og tidlegare møter.

Oppmodar om å sjå opptaket. Du kan stoppe, spole etc. dersom det er delar som er meir nyttige for deg enn andre. 

I tillegg har vi oppsummert innlegga skriftleg og du kan lese essensen under.

Kommunelege Marius Solbakken:

Julebord; det er ikkje opning for å samle meir enn 20 personar. Kommunelegen har ingen dispensasjonsmulegheit uavhengig av smittesituasjon i Stryn.

Oppmodar om å reise minst mogleg. Har du vore i eit område med smitteutbrot, så vis særskilt omsyn ift. å halde avstand, ikkje oppsøk sosiale møteplasser, ha god handhygiene, hald deg heime om du er sjuk. Ta kontakt for test slik at dette blir gjort tidlig i forløpet. Dette aukar sjansen for tidlig kontroll, smittesporing og minst muleg konsekvensar for bedrift og samfunn. 

Ved bruk av utanlandsk arbeidskraft så må du sette deg inn i reglar om karantenehotell. Sørg for god og tydelig dialog og kommunikasjon med arbeidstakar om kva reglar som gjeld og kva dei betyr. Her er rom for misforståingar basert på både på språk, kultur og frykt for arbeidet sitt.

Stryn Kommune, Rand Lillestøl Røyrvik:       

Næringsfondet på totalt 3.400.000 millioner i 2020 etter tilleggsløyvingar 
2.659.000 er gått ut etter søknader til fondet. Rest på 535.000 – mykje aktivitet og søknader komne inn

Haust 2020 kom det 3.400.000 i ekstra overføringer fra staten til vedlikehold og rehabilitering i kommunen, tidfrist ferdig 2020. Formålet var å auke aktivitet i bygg – og anleggsbransjen. 

Budsjett lagt fram, gjennom arbeidet ser ein at økonomien strammar seg til. Overføringar frå staten dekker ca dei løpande kostnader Stryn kommune har, men det er lite rom for nye tiltak. Prioriterte tiltak er dei som er lovpålagde, men kommunene prøvar å skaffe rom for å nye prosjekt og gje støtte til næringslivet gjennom det. 

Kommunen håper staten følger opp lovnader og støtteordninger og kjem til å følge dette opp.

Uavhengig av utvikling med Covid-19 så er det viktig at vi fortset arbeidet med ein næringsstrategi som er nyttig for alle, vi her gjensidig avhengig av kvarandre og må opprettholde god dialog. 

Stryn Handel, Olav Atle Øvreberg

Julehandel er viktig for butikkane våre, oppmodar om å handle lokalt og at vi besøker butikkane. Stryn Handel tek med seg erfaringer frå smitteverntiltak og legg til rette for trygge besøk i butikkane. 

Stryn Handel ynskjer å spreie handelen på døgnet og datoar.

Fokus på kortreist julehandel, og auka informasjon i digitale medier for informasjon og annonsering.

Black Week – kjedebestemt.

Black Friday – utvida opningstid til klokka 20.00.

29.nov. – tenning av julegran og opning av julegate. 

Utvida opningstider fom 29.nov – 24.des. 

12.des – musikk og kor i sentrum / Per Bolstad
20. des – musikk og kor i sentrum / Per Bolstad

Sparebanken Sogn og Fjordane, Ørjan Skåden

Statsgarantiordninga er utvida frå 31.12.2020 til 30.06.2020.

Utsett skatt og mva skal no krevast inn, dette byr på utfordringar. Banken oppmodar om å gå tidleg i dialog med blant anna bank for å løyse utfordringane.

Reiseliv/ varehandel vil også oppleve eit annleis år i 2021 – banken oppmodar om tidleg dialog med bank og det offentlege for å sikre likviditet for 2021.

Dessverre var det tekniske problem under Visit Nordfjord sitt innlegg, så her kan du lese kva det skulle handle om:

Her kan du lese innspelet frå Nordfjord til vidareføring av krise- og omstillingspakke for reiselivet. Dette vart sendt til Stortinget, regjering ved næringsminister og statsminister, og Vestland fylkeskommune.

Her er slidane frå innlegget til PwC om kompensasjonsordning 2:

Med helsing Beredskapsteam Stryn.

Kva moglegheiter og støtteordningar finst for di bedrift?

Siva-partnarane Inviro, Stryn Næringshage, Sognefjorden Næringshage og Kunnskapsparken Vestland har gått saman for å gjere det enklare for deg å finne fram til lokale, regionale og nasjonale verkemiddel.

Saman med Vestland fylkeskommune og SIVA tilbyr vi eit hjelpeapparat som skal finne løysingar og støtteordningar tilpassa dine behov under den pågåande covid19-krisa.

Ta kontakt!

Alle selskap, uavhengig av bransje og problemstilling, er velkomne til å ta kontakt. Difor håper vi at du tek kontakt dersom du har spørsmål eller utfordringar. Vi er her for å hjelpe. 

Vekst i lag-teamet
Vi er her for å hjelpe deg som er råka av krisa.

Kompensasjonsordning for reiselivet

Det opprettes en egen kompensasjonsordning for reiselivsbedrifter som opplever et stort omsetningsfall som følge av koronapandemien. Ordningen har store fellestrekk med den generelle kompensasjonsordningen som ble avviklet 1. september og skal bidra med likviditet.

Formålet med ordningen er å forhindre at ellers levedyktige bedrifter går konkurs som følge av korona og smitteverntiltakene. Ordningen skal gjelde fra september til og med desember. Staten vil dekke en andel av bedriftens faste kostnader tilsvarende den generelle kompensasjonsordningen.

Overnattingsbransjen, serveringsbransjen, formidlingsbransjen og deler av bransjene for passasjertransport og opplevelser vil bli omfattet av ordningen. Messe- og konferansearrangørene foreslås innlemmes også i ordningen.

Det er satt av inntil 1 milliard til ordningen. Regjeringen vil nå gå i dialog med partene i arbeidslivet for å utforme detaljene i ordningen nærmere.

Støtten skal utbetales som et engangsbeløp i januar 2021. Næringen har likviditetsutfordringer og vi er redde for at det kan være for seint for mange. Vi vil arbeide for å få til raskere utbetaling ved godkjent søknad.

Andre virkemiddel

Det er satt av 40 millioner kroner til Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram. Tiltaket skal hjelpe utsatte bedrifter over hele landet til å komme i gang igjen og skape flere arbeidsplasser.

Tilskuddsordningen for utvikling og omstilling av reiselivet, som forvaltes av Innovasjon Norge, hadde søknadsfrist 15. september. Denne ordningen utvides nå ut året og det tilføres ytterligere 250 millioner.

Det er foreslått at også messe- og konferansearrangører skal omfattes og det vurderes om nye bedrifter skal kunne nyte godt av ordningen.

Det er satt av 80 millioner kroner til investeringstilskudd som forvaltes av Innovasjon Norge. Dette skal bidra til nødvendig omstilling og utvikling av reiselivsnæringen i distriktene.

Det er presentert en egen ordning på 200 millioner kroner for å kompensere for lokale smitteverntiltak for bedrifter som har blitt særlig hardt rammet.

Lokalt har vi også likviditetskilder som lånegarantiordningen via bankene og låneordningen i Stryn kommune.

Ta kontakt med din næringshage for veiledning. Denne hjelpen kan for kriserammede bedrifter være kostnadsfri.

Inviro AS – Det offisielle nye namnet på Nordfjordeid Næringshage AS.

Etter ei vel gjennomført generalforsamling og emisjon i Nordfjordeid Næringshage AS på Nordfjord Hotell torsdag 25.06.20 vart det vedtatt at det nye namnet på Nordfjordeid Næringshage AS er Inviro AS (Nordfjord Virtuelle Campus).

Med emisjonen som no er gjennomført av Inviro AS, blir det etablert eit svært sterkt innovasjonsselskap for Nordfjord, Sunnfjord og Søre Sunnmøre.

Det nye selskapet vil representere eit bredt tilbod til regionens bedrifter og grundera. Sentralt i det nye selskapet er målbedriftene knytt til Sivas næringshageprogram og samarbeidspartnerar knytt til Inviro AS.

 • På denne måten styrkast innovasjonsstrukturen og det samla «økosystemet» for næringslivet i regionen. Inviro AS er ein tilretteleggjar for bedrifter innan elektro, automasjon, IT, enøk, bygg og andre naturleg tilhøyrande teknologiske område til å sikre kompetanse og utviklingskapasitet, medan målbedriftene i næringshagen får tilført nødvendig og relevant kompetanse, finansiert gjennom Siva sitt næringshageprogrammet, seier dagleg leiar Øystein Nes.

I samanheng med generalforsamlinga gjennomførte også selskapet ein retta emisjon med nye eigarar frå heile regionen, og ser no fram mot eit tett og godt samarbeid i framtida.

 • Det var svært viktig for oss i denne prosessen å vise at Inviro AS er eit selskap for heile regionen, og vi er stolte og audmjuke i forhold til emisjonen og dei nye eigarane i selskapet som no representerer alle kommunane i Nordfjord. Bedriftene har mange av det same utfordringane knytt til rekruttering, kompetanseutvikling og utdanning, og vi må samarbeide på tvers av kommunegrenser for at vi skal få utnytta synergiane best mogleg, seier Øystein Nes.

Både dagleg leiar i Inviro AS, samt ansvarleg av næringshageprogrammet, NyKunnskap AS, via Arild Hjelmeland, vil ha kontorstad på «Skreddarhuset» på Nordfjordeid.

Etterutdanning for permiterte og arbeidsledige

Vår samarbeidspartnar Folkeuniversitet har no eit omfattande tilbod med vidaregåande, yrkesteoretiske kurs som vil bli gjennomført intensivt i perioden 22.6.-30.8.2020.
Dette er særleg aktuelt for verksemder som har permitterte tilsette eller tilsette som har blitt arbeidsledig på grunn av Corona-krisa.

Gjennom dette opplegget kan ein få høve til å ta yrkesfagleg utdanning, som fører dei tilsette gjennom teoriutdanninga til fagbrev.
«Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning», www.diku.no,  har delt ut tilskot til nettbaserte utdanningstilbod. Desse tilskota er retta mot arbeidsledige og permitterte. Utdanninga kan kombinerast med at ein mottek dagpengar. Alle kursa vil gå virtuelt, via videokonferanse. Det er viktig å presisere at det er intensiv undervisning og at ein treng norsk-kunnskapar på B1 nivå eller betre, for å delta.

Dette tilbodet er heilt nytt. Ein finn informasjon om alle tilboda om ein går til www.folkeuniversitetet.no og søkjer på DIKU.

Digitalt kompetanseløft – Konkurransekraft og Vekst

Klar for å utnytte moglegheitene digitale teknologiar gjev for å skape auka kundeverdi?

DigitalNorway har utvikla eit program der du lærer du å anvende
enkle metodar for å oppnå auka konkurransekraft og lønsemd.
Programmet legg opp til at deltakarane arbeidar med faktiske kundar
og problemstillingar frå eiga verksemd.

Meld interesse snarast og seinast 26. juni kl. 13.30 til:

Stryn Næringshage – [email protected]

Nordfjordeid Næringshage – [email protected]

Kompetansemål

 • Å identifisere målgruppa di
 • Å gjennomføre kundeintervju for å finne ut kva bedrifta di bør endre for å bli meir konkurransedyktig
 • Å bruke innsikt frå kundeintervju til å oppdage nye forretningsområder og forretningsmodellar
 • Å bruke digital teknologi for å gjere prosessar meir effektive og for å auke kundetilfredsheita
 • Kva rammeverk og metodar du kan bruke for å sørge for effektivitet i utviklinga
 • Korleis du bør legge om organisasjonen og arbeidsmetodar for å svare på nye behov i ein meir digital kvardag

Program

Veke 35: Førebuing med deltakarane

 • Tysdag 12:00-13:30 webinar og gjennomgang
  av programmet
 • Resten av veka: samtalar med deltakarbedrifter

Veke 36: Gjennomføring av Modul 1:

 • Tysdag 12:00-14:00
 • Onsdag 12:00-14:00
 • Torsdag 12:00-14:00

Uke 37: Eige arbeid («heimelekse»)

Uke 38: Modul 2

 • Tysdag 12:00-14:00
 • Onsdag 12:00-14:00
 • Torsdag 12:00-14:00

Programmet blir gjennomført som webinar med totalt 16 timer fordelt over 7 dager à 2-3 timar. Det er føresetnad om noko arbeid i form av heimelekse mellom øktene.

Deltaking er gratis. Det er krav om minimum 2 deltakarar frå kvar bedrift, men fleire frå kvar bedrift må gjerne delta om ynskjeleg. Alle bedrifter som melder si interesse får tilbakemelding. Bedrifter som er kvalifisert for deltaking vert kontakta med nærmare informasjon om innhald og tidspunkt for gjennomføring.

NB – avgrensa tal bedrifter som kan være med

Les mer om Konkurransekraft og Vekst hos Digital Norway.

Konkurransekraft og Vekst blir gjennomført i samarbeid med:

Logo KPSF