Spørsmål og svar – webinar 7. april

Der kom nokre spørsmål i webinaret som vi har sjekka opp nærmare og her er det ein førebels veit:

Spørsmål: Ei bedrift hadde i fjor ei beskjeden omsetning på kr. 13 000 i april. Dei har faste kostnader på ca 60 000 pr mnd. Forventa omsetning i april i år er kr. 0, altså eit omsetningstap på 13 000. Etter ordninga vil dei då få tilskot på kr 40.000, som dei tykkjer er rart iom. at tapt omsetning kun er 13.000.

Svar: Ja, konklusjonen er at modellen er slik nå. Reduksjonen i omsetningen bestemmer om du får støtte, og en multiplikasjonsfaktor. Kostnadsnivået er uavhengig av hva det var sist år. Utfordringen er hvis samme eksempel hadde hatt f.eks. 80% inntektsfall fra forventet omsetning på 100.000 i april. Da ville  de ha omsatt for 20.000, hatt 60.000 i faste kostnader og fått kr 0 i støtte. Vekstbedrifter kommer med andre ord dårlig ut av ordningen p.t.

Forskriftene er etter hva jeg kan se ikke kommet på plass, og det forventes at disse vil komme løpende frem til ordningen er klar. Lovvedtaket finnes i følgende Link, og detaljene vil bli regulert i forskrift. 

Imidlertid har finanskomiteen bedt regjeringen om å vurdere nærmere hvordan sammenstillingsprinsippet kan brukes for typisk sesongbasert virksomhet. Utdrag fra Innst. 232 L (2019-2020) kap 2: Komiteen viser til at selv om kompensasjonsordningen er bred, så vil den ikke treffe alle bedrifter like godt. For eksempel vil bedrifter som har en sterk variasjon i inntjeningen i forskjellige sesonger ikke nødvendigvis treffes særlig godt når kompensasjonen baseres på omsetningen i mars, april og mai måned i 2019.Komiteen viser til at mange bedrifter har store sesongvariasjoner i omsetningen, mens kostnadene er mer jevnt fordelt over året. Komiteen mener det må sikres en modell som er bedre tilpasset sesongbedriftene, og fremmer derfor følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen vurdere om relevante kostnader i kompensasjonsordningen kan periodiseres i tråd med «sammenstillingsprinsippet» i regnskapsloven § 4-1, slik at kostnader som er påløpt for å skape en inntekt, henføres til samme periode (måned) som inntekten.»

Så må vi se hvordan den endelige løsningen blir og om dette blir hensyntatt.

Sjå elles her for meir informasjon om kompensasjonsordninga: NHO

I webinaret hadde vi også innlegg om arbeidsrett og HR-funksjonen. I forbindelse med dette kom der spørsmål reglement for sjølvstendig næringsdrivande og som ikkje fullt ut blei besvart i webinaret. Her er difor meir informasjon:

Inntektssikring til selvstendig næringsdrivende og frilansere

Selvstendig næringsdrivende

Man er selvstendig næringsdrivende når man driver et enkeltpersonforetak eller ansvarlig selskap (ANS).

Selvstendig næringsdrivende har i utgangspunktet ikke rett på dagpenger. Det er andre regler for sykepenger og omsorgspenger, se informasjonen under. Dersom man i løpet av de siste 36 kalendermånedene har fått inntekt som arbeidstaker i en bedrift, kan en likevel ha rett på dagpenger.

Som følge av koronaviruset er det blitt stor enighet på Stortinget om at selvstendig næringsdrivende også skal ha rett til en midlertidig inntektssikring fra NAV, liknende en dagpengeløsning. For tiden er det likevel ingen systemer i NAV som er egnet til å gjøre dette. Som midlertidig tiltak er det derfor besluttet at man skal lage en midlertidig løsning der selvstendig næringsdrivende skal få inntektssikring fra kommunene i NAV-kontoret. 

De konkrete tiltakene den midlertidige inntektssikringen skal innebære er ikke endelig vedtatt. Det er likevel antatt å være tale om en kompensasjon som skal dekke omlag 80 % av gjennomsnitt av de siste tre års inntekt, begrenset oppad til 6G (599 148 NOK). Kompensasjonen dekkes fra den syttende dagen etter at inntektsbortfallet inntraff. Utbetalingene vil skje så raskt den tekniske løsningen er utarbeidet.

Stortinget er også innstilt på at det kan gjøres endringer i kravet om at de næringsdrivende først må bruke opp oppsparte midler før de vil ha rett på stønad.

Frilansere

Frilansere har krav på dagpenger etter de samme regler som for arbeidstakere. Hovedvilkåret for retten til dagpenger at disse må ha et fall i arbeidsinntekten og reduksjon i arbeidstiden på minst 40 % etter nye regler.

Retten til sykepenger og omsorgspenger 

SYKEPENGER

Selvstendig næringsdrivende

Som selvstendig næringsdrivnde vil man i utgangspunktet få sykepenger med 80 prosent av inntektsgrunnlaget sitt når man er sykemeldt. Dette gjelder fra dag 17 etter sykefraværet. Ved endring 16. mars 2020 vil selvstendig næringsdrivendes rett til sykepenger ved korona-relatert fravær skal reduseres fra 17 dager til tre dager. Selvstendig næringsdrivende kan motta sykepenger i inntil ett år.

Frilansere

Frilansere vil motta sykelønn tilsvarende 100% av sin inntekt begrenset til 6 G når disse er sykemeldt. Tidsrommet en frilanser må vente før de mottar sykepenger fra staten ved korona-relatert sykefravær er redusert fra 17 til tre dager. Frilansere kan motta sykepenger i inntil ett år.

OMSORGSPENGER

Selvstendig næringsdrivende

Selvstendig næringsdrivende har rett til omsorgspenger for å være hjemme med barn. Dette gjelder for barn som er 12 år eller yngre. Det er andre aldersgrenser dersom barnet har særlige behov.  Det er vedtatt at antallet omsorgsdager betalt med omsorgspenger fordobles for kalenderåret 2020. Dette gjelder både for foreldre med ordinær kvote på ti dager og for foreldre med utvidet kvote. Det nye antallet dager gjelder generelt, og er ikke begrenset til fravær som følge av koronaviruset.

Retten til omsorgspenger fra staten gjelder fra dag fire med fravær fra arbeid som følge av barnepass.

Man vil motta kompensasjon på 100 prosent av beregningsgrunnlaget fra fjerde dag og utover.

Kompetanseheving permitterte

Spørsmål: Kva kan ein gjennomføre av opplæring og kompetansebygging når ein er permittert?

Svar: NAV sine reglar for dagpengar setter i dag begrensningar for retten til dagpenger under opplæring. Intensjonen er at også heilt permitterte kan benytte ordninga innanfor gjeldende regelverk:
Stortinget vedtok 31.mars at det skulle vurderes endringer i dette regelverket

Her er ordning bedrifter kan søke støtte til bedriftsintern opplæring i: BIO-midlar Vestland fylkeskommune