Mottak av varer frå utlandet

Vi fikk spørsmål frå ei bedrift om korleis dei skulle handtere mottak av trailarar frå utlandet med nye maskiner til produksjonen sin og sjekka opp spørsmålet med kommunelegen i Stryn. Her deler vi svaret i tilfelle det er andre som lurer på det same:

Det er virksomheten som transporterer som er ansvarlig for at nasjonale smittevernregler blir fulgt av sjåførene.

Generelt gjelder følgende regler for de som er kommer fra utlandet:  

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/smittevern-for-pasienter/alle-som-ankommer-norge-etter-reiser-utenfor-norden-ilegges-karantene-isolering-i-14-dager-etter-ankomst

Plikter for personer som er omfattet av unntak fra karanteneplikt

(Rundskriv I-3/2020 – Revidert rundskriv om karantene ved ankomst til Norge)

Unntaket fra reisekarantene gjelder for arbeidsreisen og for opphold på arbeidsstedet. Det innebærer at personen så langt som mulig skal unngå nærkontakt med andre personer, jf. § 6 tredje ledd. Med nærkontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter eller direkte fysisk kontakt. Med nærkontakt menes ikke kontakt mellom pasient, pårørende eller andre og helsepersonell som bruker forsvarlig beskyttelsesutstyr, jf. forskriften § 3.

Unntaket fra karanteneplikt gjelder bare når personellet er på jobb eller på reise til og fra arbeidsstedet. Det betyr at der en person har fått unntak fra karantene, skal han eller hun innrette seg etter karantenereglene i fritiden. For eksempel vil personell på tog eller fly og yrkessjåfører som transporterer last, kunne utføre sine arbeidsoppgaver uten hinder av karantenereglene, selv om de kommer fra utlandet. De skal imidlertid forholde seg til karantenereglene når de ikke er på jobb.

I tilfeller der arbeidere har bosted i tilknytning til arbeidsplassen som organiseres av arbeidsgiver (oljeplattformer, bygningsarbeidere i brakker mv.) må arbeidsgiver legge til rette for at arbeidstakere kan unngå nærkontakt med andre arbeidere på bostedet.

Konklusjon:

Det innebærer at sjåfører som kommer fra utlandet så langt som mulig skal unngå nærkontakt med andre personer. Med nærkontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter eller direkte fysisk kontakt.