Kompensasjonsordning for reiselivet

Det opprettes en egen kompensasjonsordning for reiselivsbedrifter som opplever et stort omsetningsfall som følge av koronapandemien. Ordningen har store fellestrekk med den generelle kompensasjonsordningen som ble avviklet 1. september og skal bidra med likviditet.

Formålet med ordningen er å forhindre at ellers levedyktige bedrifter går konkurs som følge av korona og smitteverntiltakene. Ordningen skal gjelde fra september til og med desember. Staten vil dekke en andel av bedriftens faste kostnader tilsvarende den generelle kompensasjonsordningen.

Overnattingsbransjen, serveringsbransjen, formidlingsbransjen og deler av bransjene for passasjertransport og opplevelser vil bli omfattet av ordningen. Messe- og konferansearrangørene foreslås innlemmes også i ordningen.

Det er satt av inntil 1 milliard til ordningen. Regjeringen vil nå gå i dialog med partene i arbeidslivet for å utforme detaljene i ordningen nærmere.

Støtten skal utbetales som et engangsbeløp i januar 2021. Næringen har likviditetsutfordringer og vi er redde for at det kan være for seint for mange. Vi vil arbeide for å få til raskere utbetaling ved godkjent søknad.

Andre virkemiddel

Det er satt av 40 millioner kroner til Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram. Tiltaket skal hjelpe utsatte bedrifter over hele landet til å komme i gang igjen og skape flere arbeidsplasser.

Tilskuddsordningen for utvikling og omstilling av reiselivet, som forvaltes av Innovasjon Norge, hadde søknadsfrist 15. september. Denne ordningen utvides nå ut året og det tilføres ytterligere 250 millioner.

Det er foreslått at også messe- og konferansearrangører skal omfattes og det vurderes om nye bedrifter skal kunne nyte godt av ordningen.

Det er satt av 80 millioner kroner til investeringstilskudd som forvaltes av Innovasjon Norge. Dette skal bidra til nødvendig omstilling og utvikling av reiselivsnæringen i distriktene.

Det er presentert en egen ordning på 200 millioner kroner for å kompensere for lokale smitteverntiltak for bedrifter som har blitt særlig hardt rammet.

Lokalt har vi også likviditetskilder som lånegarantiordningen via bankene og låneordningen i Stryn kommune.

Ta kontakt med din næringshage for veiledning. Denne hjelpen kan for kriserammede bedrifter være kostnadsfri.